การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการและขับเคลื่อนการดำเนินงาน
โครงการมหกรรมการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๙
ระดับเขต  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐-๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกองการแพทย์พื้นบ้านไทย อาคาร ๒ ชั้น ๔ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------


ประธานการประชุม นายแพทย์สุริยะ  วงศ์คงคาเทพ
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๘ คน
ผลที่ได้รับ ๑.  รับทราบและติดตามผลการดำเนินงาน
       ๑) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ องค์กรในพื้นที่/เขตสุขภาพ/จังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกกระทรวง
สาธารณสุข ร่วมจัดงาน นิทรรศการแสดงผลงานสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม หอการค้าจังหวัด กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
     ๒) เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการร่วมออกบูธแสดง และจำหน่ายสินค้า บริการด้านสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร โดยให้เขตสุขภาพ/จังหวัดบริหารจัดการให้มีรายได้สนับสนุนในการจัดงาน
     ๓) แต่ละเขตสุขภาพค้นหา และคัดเลือกจุดเด่นด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและ
การแพทย์ทางเลือกของแต่ละพื้นที่เพื่อนำมาเน้นและส่งเสริมให้เป็นที่รู้จัก พร้อมการเข้าถึงประโยชน์อย่าง
สูงสุด
  ๒.  คณะทำงานพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
       ๒.๑ หัวข้อหลัก/ประเด็น (Theme) และกำหนดการ
              จังหวัดเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๙ ระดับเขต ในการเตรียมการ
จัดงานฯ ได้กำหนดหัวข้อหลักในการจัดงานเพื่อให้มีความชัดเจนของแต่ละเขตสุขภาพ ดังนี้

จังหวัด

เขต

กำหนดการจัดงาน

Theme จัดงาน

พระนครศรีอยุธยา

-- เลื่อนกำหนดการวันจัดงาน --
ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระราม

“ราชธานีเก่า เล่าขานภูมิปัญญา
ก้าวไกลสู่อาเซียน”

กาฬสินธุ์

๒๒ – ๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๘

บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

“นวัตกรรมภูมิปัญญาไทย ก้าวไกล มั่งคั่ง
ยั่งยืน Thai traditional medicines
stronger and together”

นครพนม

๗ – ๑๐ ม.ค. ๒๕๕๙
ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยี
ม.นครพนม

“สืบสานภูมิปัญญาไทย สู่เศรษฐกิจอาเซียน”

ชุมพร

๑๑-๑๒

๒๗ – ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๙
ณ โรงแรมชุมพรแกรนด์พาเลซ

“สืบสานภูมิปัญญาไทย” สายใยภาคีปักษ์ใต้
น้อมใจสดุดีหมอพร

ชัยภูมิ

-- เลื่อนกำหนดการวันจัดงาน --
ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชัยภูมิ

“วิถีนครชัยบุรินทร์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
กินอาหารเป็นยา นำพาสุขภาพดี๊ ดี”

กาญจนบุรี

๑๒ – ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๙
ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

“ภูมิปัญญาไท เสริมสร้างสุขภาพดี
สู่วิถีเศรษฐกิจไทย”

กำแพงเพชร

๑๗ – ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

“จุดเปลี่ยนสุขภาพคนไทย
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย”

น่าน

-- เลื่อนกำหนดการวันจัดงาน --
ณ ข่วงเมืองน่าน

“สุขภาพดีวิถีล้านนา
สืบสานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย”

สุโขทัย

๒๕ – ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙
ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย

“๕ นักรบไทย :
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยก้าวไกลสู่อาเซียน”

ชลบุรี

๒๗ – ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๙
ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล ชลบุรี

“สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย
ก้าวไกลสู่สากล”Thai Herb Traditional
towards International

ศรีสะเกษ

๑๐

๑๑ – ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๙

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

“อัศจรรย์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ก้าวไกลสู่อาเซียน”


 

๓. เรื่องอื่น ๆ /ข้อเสนอแนะ

 

    ๑) ขอเชิญชวนทุกเขตสุขภาพเข้าร่วมงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๙ เขต ๗ และ
เขต ๘ ในโอกาสที่จัดเป็นเขตแรก เพื่อศึกษาเป็นแนวทางให้แก่เขตอื่น ๆ ในการวางแผนดำเนินงานต่อไป
    ๒) การประชาสัมพันธ์ที่เน้นจุดเด่นของแต่ละเขต เพื่อใช้เป็นสิ่งดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยว ประชาชน
เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เช่น ตำรับยาในตำรายากรมหลวงชุมพร มาเป็นจุดเด่น เพื่อเชิญชวนผู้เข้า
ร่วมงาน
    ๓) ผู้บริหารกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะทบทวนพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการจัดงานฯ ของจังหวัดเจ้าภาพโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุด
    ๔) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะดำเนินการทำหนังสือแจ้งการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการจัดงานฯ ไปยังจังหวัดเจ้าภาพต่อไป