การประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบปฏิบัติในการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ ป่าชุมชน
ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการอนุรักษ์ คุ้มครองถิ่นกำเนิดพืชสมุนไพรจากป่าชุมชน
และส่งเสริมการปลูกเพื่อการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรอย่างยั่งยืน

-------------------------------------------


ประธานการประชุม นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้องจำนวน ๒๕ คน
วัตถุประสงค์ ๑. รับทราบ
     ๑.๑ ข้อมูลสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชน ๖๐ ป่าชุมชน
     ๑.๒ แผนที่แสดงสมุนไพร ๓ กลุ่ม ในพื้นที่ป่าชุมชน ๖๐ ป่าชุมชน
     ๑.๓ ผลการดำเนินงานการอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน
๒. พิจารณา
     ๒.๑ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานในพื้นที่ป่าชุมชน ๖๐ แห่ง
ความเป็นมา
๑.๑ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการอนุรักษ์ คุ้มครองถิ่นกำเนิดพืชสมุนไพรจากป่าชุมชน และส่งเสริมการปลูกเพื่อการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรอย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
    - เพื่อส่งเสริมพื้นที่ป่าชุมชนทั่วประเทศ ดำเนินการตามแนวทางการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สำรวจปกปักษ์
์พันธุกรรมพืชสมุนไพร เรียนรู้และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นด้านสมุนไพร
    - เพื่ออนุรักษ์ คุ้มครองถิ่นกำเนิดพืชสมุนไพรจากป่าชุมชน ที่มีคุณค่าหายากสำหรับเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาและจัดการทรัพยากรป่าไม้ อย่างยั่งยืน
    - เพื่อให้เกิดป่าสมุนไพรชุมชนต้นแบบ ๕ ภาคโดยการพัฒนาคุณภาพพืชสมุนไพรและขยายกล้าพันธุ์ พร้อมทั้งส่งเสริมการปลูกของชุมชนโดยการใช้อย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด รับผิดชอบ
และดำเนินการ โดย กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร
๑.๒ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยกองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย จัดทำโครงการคุ้มครองและใช้ประโยชน์
จากสมุนไพรและถิ่นกำเนิด ปี ๒๕๕๘ กรณีป่าชุมชน ๖๐ พื้นที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อโอนเงิน ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของเขต พบว่า มีปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินงาน ความเห็นของจังหวัด ควรโอนเงินสนับสนุนไปพื้นที่
ป่าชุมชน ๖๐ พื้นที่ เพื่อความคล่องตัวในการเบิกจ่ายงบประมาณ และได้ประสานดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างโอนเงินของสำนักงานบริหารกองทุนฯ ไปยังพื้นที่ ป่าชุมชน
กรมป่าไม้มีข้อเสนอเห็นควรดำเนินการตามระเบียบการปฏิบัติในการเข้าพื้นที่ป่าชุมชน ๖๐ แห่ง
ให้มีความเข้าใจตรงกันทั้งทางกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับทางกรมป่าไม้
ผลที่ได้รับ
๑. ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบ
    ๑.๑ ข้อมูลสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชน ๖๐ ป่าชุมชน
    ๑.๒ แผนที่แสดงสมุนไพร ๓ กลุ่ม ในพื้นที่ป่าชุมชน ๖๐ ป่าชุมชน
    ๑.๓ ผลการดำเนินงานการอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน
๒. พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
    ๒.๑ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานในพื้นที่ป่าชุมชน ๖๐ แห่ง โดยมีข้อสรุป แนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
         ๑) ประธานมอบหมายให้กองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย
และกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร จัดทำแผนงาน แผนปฎิบัติการรายละเอียดในโครงการ
ให้ชัดเจนและเสนอรูปแบบการดำเนินงานทั้งในส่วนกลาง จังหวัด และป่าชุมชนแต่ละแห่ง
เป็นรูปธรรมนำไปปฏิบัติได้ เพื่อสื่อสารกันเข้าใจได้ถูกต้อง

        ๒) มอบสำนักกฎหมาย ศึกษาพิจารณาและเสนอแนะด้านกฎหมาย ให้ครอบคลุม ทั้ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติคุ้มครอง พันธุ์พืช พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 รวมทั้งสิทธิชุมชน มีกฎเกณฑ์แนวทาง
ปฏิบัติอย่างไร ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายนั้นๆ