คณะทำงานอำนวยการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคาร ๑
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------


ประธานการประชุม ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ผลที่ได้รับ
๑.
รับทราบ
 
๑.๑
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการถวายพระราชสมัญญา "พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย" แด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และกำหนดให้วันที่ ๒๙ ตุลาคม ของทุกปี เป็น "วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ"
๑.๒
การปั้นหล่อฤๅษีดัดตน ๘๐ ท่า ๘๒ ตน ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร โดยการสนับสนุนงบประมาณจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นจำนวนเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) และมีระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙
๒.
คณะทำงานฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
๒.๑
การจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
  จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
ณ ลานบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย (เรือนหมอเพ็ญนภา) และรูปแบบ การจัดสร้างรูปหล่อในท่าประทับนั่งขนาดความสูง ๒ เมตร บนพระแท่น
๒.๒
แผนการดำเนินงานโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประกอบด้วย
  ๑) มอบผู้แทนสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร (นายชนินทร์ ไชยศรี) เป็นผู้จัดทำโครงสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาจัดสร้างอนุสาวรีย์ ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนตุลาคม 2558 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
  ๒) มอบ ดร.อรัญ วานิชกร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ พิจารณาจัดทำผัง Landscape ภูมิทัศน์ ส่งให้สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดทำโครงสร้าง พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า
  ๓) ให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกจัดทำรายละเอียดคำขอ งบประมาณ
ปี ๒๕๖๐ ดังนี้
- ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
- พระแท่น
- ปรับปรุงภูมิทัศน์
- จัดพิธีการเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เสนอคำของบประมาณปี ๒๕๖๐ พร้อมแบบแปลนสมบูรณ์ ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘