พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ระหว่าง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

-------------------------------------------


ประธานการประชุม พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน
และนายประสาท ตราดธารทิพย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ผลที่ได้รับ
๑.
วัตถุประสงค์
  หน่วยงานทั้งสองตกลงกันในด้านบุคลากร สถานที่ วิชาการ ข้อมูลและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสนับสุนนการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ดังนี้
 
๑.๑
การสนับสนุนทางวิชาการ บุคลากร งบประมาณ และองค์ความรู้ เพื่อดำเนินการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
๑.๒
การสนับสนุนการศึกษา วิจัย การจัดฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการจัด
กิจกรรมต่างๆร่วมกันเพื่อดำเนินการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
๑.๓
การร่วมกันจัดทำและแลกเปลี่ยน การเชื่อมโยง การพัฒนาข้อมูล เพื่อดำเนินการ
คุ้มครองและใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
๑.๔
การสนับสนุนให้มี (หอคัมภีร์เมืองนครน่าน) เพื่อมอบให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า
ของคัมภีร์ทุกศาสตร์ ประจำวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ภายใต้วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ
๒.
ขอบเขตความร่วมมือ ดังนี้
๒.๑
การสนับสนุน และให้ความร่วมมือกันของบุคลากรของหน่วยงานทั้งสอง ในสำรวจ รวบรวม ตรวจสอบ บันทึกและจัดเก็บคัมภีร์ใบลาน ในระดับพื้นที่ จังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียง
อาจรวมถึงภูมิภาคในภาคเหนือ แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ
๒.๒
การเชื่อมโยง การเผยแพร่ การแลกเปลี่ยน และการสนับสนุนข้อมูลโดยตรงของหน่วยงาน ทั้งสองในลักษณะการทำงานของ Web Base และ Internet อย่างสม่ำเสมอ
๒.๓
การส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสองหน่วยงานได้ทำการศึกษา การวิจัย และการแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการทำงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒.๔
สนับสนุนการจัดทำแผน และดำเนินการร่วมมือกันของหน่วยงานทั้งสองในการคุ้มครองและ ใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
๒.๕
สนับสนุนและร่วมมือซึ่งกันระหว่างหน่วยงานทั้งสองหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นพื้นที่ เก็บรักษาคัมภีร์ใบลาน ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ดูแลรักษา และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากคัมภีร์ใบลาน
๒.๖
การจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนร่วมสนับสนุน การดำเนินงานตามบันทึก
ข้อตกลงฉบับนี้ หรือ ตามที่หน่วยงานทั้งสอง จะได้พิจารณาสมควรหรือเห็นชอบร่วมกัน