คณะทำงานพิจารณาจัดทำความถูกต้องและความเหมาะสม
ของรูปทรงอิริยาบถของฤาษีดัดตน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
วันศุกร์ ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐น.
ณ โรงหล่อพระพุทธรูปยงค์เจริญการช่าง จังหวัดนครปฐม

-------------------------------------------


ประธานการประชุม นายประสาท  ตราดญารทิพย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ผลที่ได้รับ
๑.
พิจารณา และให้ความเห็นชอบ
  ๑.๑ การจัดทำข้อกำหนด ขอบเขต รายละเอียด (Term of Reference) และการจัดทำสัญญาจ้างกับโรงหล่อพระพุทธรูปยงค์เจริญการช่าง จังหวัดนครปฐม มีรายละเอียดดังนี้
  ๑.๑.๑ การหล่อฤๅษีดัดตน ต้องหล่อรูปฤๅษีดัดตนพร้อมฐาน ตามความเหมาะสมแต่ละอิริยาบถ
ของฤๅษีดัดตนแต่ละท่า และต้องหล่อรูปฤๅษีดัดตนด้วยดีบุก ๑๐ % และสังกะสี ๙๐ %
    ๑.๑.๒ ต้องมีรูปร่างลักษณะเป็นไปในแบบเดียวกัน ถูกต้องตามเนื้อหาใน สมุดภาพโคลงฤๅษีดัดตน
แก้โรคต่างๆ ๘๐ รูป รวมทั้งป้ายชื่อของรูปฤๅษีดัดตนที่มีการแสดงกำกับไว้ในแต่ละท่า เป็นแผ่นทองเหลือง
    ๑.๑.๓ มีการจัดทำบันทึกเนื้อหาของคำโคลงฤๅษีดัดตน ใต้ฐานของฤๅษีดัดตนแต่ละท่า โดยข้อความที่บันทึกต้องเห็นและอ่านได้ชัดเจน
    ๑.๑.๔ โรงหล่อพระพุทธรูปยงค์ เจริญการช่าง ต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในการหล่อรูปฤๅษีดัดตนและค่าจัดพิธีต่างๆ
    ๑.๑.๕ การวินิจฉัยและแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ให้เป็นสิทธิของคณะทำงานพิจารณาจัดทำ
ความถูกต้องและความเหมาะสมของรูปทรงอิริยาบถของฤๅษีดัดตน ถือเป็นสิทธิขาด
    ๑.๑.๖ ให้ส่งมอบงานภายหลังตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ (วัดโพธิ์)
  ๑.๒ ระยะเวลาการดำเนินการ กำหนดเวลา ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
  ๑.๓ การส่งงาน
    กำหนดส่งมอบงาน ๓๐๐ วัน (๔ งวด) ดังนี้
    งวดงานที่ ๑ จำนวน ๒๐ ท่า ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม ในสัญญาจ้าง โดยแสดงให้เห็นถึงผลงานที่ดำเนินการเสร็จแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๕ ของชิ้นงานทั้งหมด
    งวดงานที่ ๒ จำนวน ๒๐ ท่า ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม ในสัญญาจ้าง โดยแสดงให้เห็นถึงผลงานที่ดำเนินการเสร็จแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๕ ของชิ้นงานทั้งหมด
    งวดงานที่ ๓ จำนวน ๒๐ ท่า ภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม ในสัญญาจ้าง โดยแสดงให้เห็นถึงผลงานที่ดำเนินการเสร็จแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๕ ของชิ้นงานทั้งหมด
    งวดงานที่ ๔ จำนวน ๒๐ ท่า ภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม ในสัญญาจ้าง โดยแสดงให้เห็นถึงผลงานที่ดำเนินการเสร็จแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๕ ของชิ้นงานทั้งหมด
  ๑.๔ งบประมาณ
  งบประมาณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในวงเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
  ๑.๕ การจ่ายเงิน
  ดำเนินการโดยแบ่งการจ่ายเงินเป็น ๔ งวด ดังนี้
  งวดงานที่ ๑ ระยะเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาจ้าง จ่ายงวดที่ ๑ ร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้างตามสัญญา เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท
  งวดงานที่ ๒ ระยะเวลา ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาจ้าง จ่ายงวดที่ ๒ ร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้างตามสัญญา เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท
  งวดงานที่ ๒ ระยะเวลา ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาจ้าง จ่ายงวดที่ ๓ร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้างตามสัญญา เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท
  งวดงานที่ ๔ ระยะเวลา ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาจ้าง จ่ายงวดที่ ๔ ร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้างตามสัญญา เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท
๒.
  ความคืบหน้าในการดำเนินการจัดทำรูปปั้นฤๅษีดัดตน ๘๐ ท่า ๘๒ ตน โดยทำหนังสือประสานกับกองราชเลขาธิการในการเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการเททองหล่อฤๅษีดัดตน ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงหล่อพุทธรูปยงค์เจริญการช่าง จังหวัดนครปฐม เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางกองราชเลขาธิการได้แจ้งกลับมาว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงติดพระราชกรณียกิจ
๓.
  ได้ประสานทูลเชิญเสด็จฯ ในการเททองหล่อฤๅษีดัดตนอีกครั้ง ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะทรงรับในการเสด็จพระราชดำเนิน ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร