การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกรมหลวงวงศาธิราชสนิท ชั้น ๕
สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กรุงเทพมหานคร

-------------------------------------------


ประธานการประชุม ศ.ดร.ภก.ชยันต์ พิเชียรสุนทร
ผลที่ได้รับ
๑.
รับทราบและติดตามการดำเนินงาน
๑.๑ แบบตรวจสอบรายละเอียดการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เห็นชอบและมอบฝ่ายเลขานุการแก้ไขตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ
๑.๒ แบบประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล เห็นชอบในหลักการและมอบฝ่ายเลขานุการแก้ไขตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ
๑.๓ ประกาศตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ มอบฝ่ายเลขานุการตรวจสอบจำนวนตำรับยาและศิลาจารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ให้ระบุจำนวนแผ่นศิลาจารึกและจำนวนตำรับยาให้ชัดเจน
๒.
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
๒.๑ แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕64 โดยเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว และมอบฝ่ายเลขานุการเพิ่มเติมรายละเอียดตามที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอ
  ๒.๒

รายการตำราการแพทย์แผนไทยที่เตรียมจัดพิมพ์ ฉบับอนุรักษ์

   เห็นชอบให้จัดพิมพ์ตำราการแพทย์แผนไทยฉบับอนุรักษ์ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่
   ๑. ตำราพระโอสถ ครั้งรัชกาลที่ ๒
   ๒. ตำรายาพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์
   ๓. ตำราสรรพคุณยา ฉบับของ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
ส่วนตำรับยาสภาอุณาโลมแดง ร.ศ. ๑๑๒ มอบฝ่ายเลขานุการเตรียมต้นฉบับและนำเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในที่ประชุมครั้งต่อไป

๓.

กำหนดแผนการประชุม ปีงบประมาณ 2559

๓.๑ ประชุมครั้งต่อไป วันที่ 28 ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ หอสมุดแห่งชาติ
๓.๒

กำหนดการประชุม ๒ เดือน/ครั้ง จัดประชุม ณ หอจดหมายเหตุ และหอสมุดสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี