การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำระบบและกลไกการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์

จากทรัพยากรความหลากหลาายทางชีวภาพและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

วันจันทร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------


โดย

นายประสาท  ตราดธารทิพย์   รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กลุ่มเป้าหมาย คณะอนุกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐ คน
วัตถุประสงค์  
           ๑. รับทราบ
                  ๑.๑ (ร่าง) สัญญาข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์และการใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ
                  ๑.๒ รายงานการสืบค้น/ตรวจสอบข้อมูลสิทธิบัตรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร ๒๕ รายการ จากสำนักสิทธิบัตร ๗ กลุ่มประเทศ ในหมวดที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
                  ๑.๓ รายงานการตรวจสอบข้อมูลคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ๔๗ จำพวก จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
           ๒. พิจารณา
                  ๒.๑ (ร่าง) หลักเกณฑ์แนวทางการพิจารณาให้ผลประโยชน์ตอบแทนในการเข้าถึงหรือ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ผลที่ได้รับ  

            ๑. คณะอนุกรรมการฯ รับทราบ
                  ๑.๑ (ร่าง) สัญญาข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์และการใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ
                  ๑.๒ รายงานการสืบค้น/ตรวจสอบข้อมูลสิทธิบัตรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร ๒๕ รายการ จากสำนักสิทธิบัตร ๗ กลุ่มประเทศ ในหมวดที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
                  ๑.๓ รายงานการตรวจสอบข้อมูลคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ๔๗ จำพวก จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา              ๒. พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
                  ๒.๑ (ร่าง) หลักเกณฑ์แนวทางการพิจารณาให้ผลประโยชน์ตอบแทนในการเข้าถึงหรือ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ความเห็นและข้อเสนอแนะ ให้การจ่ายค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงินทั้ง ๑๐ กรณี มีทางเป็นไปได้ ควรกำหนดเป็นกรอบแนวทางอย่างกว้าง ให้เป็นดุลพินิจเห็นชอบร่วมกันทั้งผู้ให้อนุญาตและผู้รับอนุญาต โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
                      - แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาสัญญาข้อตกลงการแบ่งปันผลประโยชน์ เป็นรายกรณี/รายตำรับ ตำราการแพทย์แผนไทย เฉพาะคราว เนื่องจากมีความแตกต่างในมูลค่าและคุณค่าของแต่ละตำรับ/ตำราการแพทย์แผนไทย ร่วมพิจารณา
                      - ให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำประกาศบัญชีรายชื่อ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้าน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเสนอเป็นคณะทำงานพิจารณา เป็นครั้งคราวในแต่ละเรื่อง
                      - การทำข้อตกลงสัญญาการแบ่งปันผลประโยชน์ ให้เจรจาต่อรองเป็นรายกรณี (case by case) เป็นครั้งคราวไป