สรุปสาระสำคัญ
การประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำความถูกต้องและความเหมาะสม
ของรูปทรงอิริยาบถของฤๅษีดัดตน
วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ โรงหล่อพุทธรูปยงค์เจริญการช่าง จังหวัดนครปฐม

-------------------------------------------

ประธานการประชุม    นายประสาท ตราดธารทิพย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผลที่ได้รับ

 

๑. รับทราบและติดตามการดำเนินงาน
    ๑.๑ วัตถุประสงค์การจัดประชุม
    ๑.๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำความถูกต้องและความเหมาะสม
          ของรูปทรงอิริยาบถของฤๅษีดัดตน
    ๑.๓ โครงการจัดทำรูปปั้นฤๅษีดัดตน ๘๐ ท่าจัดตั้งไว้ในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ            รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา 

๒. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
    
๒.๑ การจัดทำรูปหล่อฤๅษีดัดตน ๘๐ ท่า ๘๒ ตน
           ๒.๑.๑ เห็นชอบในหลักการและเห็นควรให้จัดทำใหม่ทั้ง ๘๐ ท่า ๘๒ ตน เพื่อให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันใน                     โอกาสสำคัญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
                    พระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘
           ๒.๑.๒ ฤๅษีดัดตนในส่วนที่มีอยู่แล้วเห็นควรให้อนุรักษ์ไว้ ไม่ควรเคลื่อนย้ายและให้ประสานกรมศิลปากร สำรวจ                     ตรวจสอบและแนวทางการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม
          ๒.๑.๓ ให้ทางโรงหล่อออกแบบรูปปั้นฤๅษีดัดตนคราวละ ๗ ท่า เพื่อให้คณะทำงานฯพิจารณาเป็นครั้งคราวของ
                   รูปหล่อที่ถูกต้องตรงตามหลักการและท่าทางแต่ละตน
           ๒.๑.๔ ประสานกับกองราชเลขาธิการในการเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในการ
                    เททองหล่อฤๅษีดัดตน ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ หรือวันอื่นตามที่เห็นควรทรงโปรด
           ๒.๑.๕ ประสานหอจดหมายเหตุในการบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทย
                    ในการจัดทำฤๅษีดัดตน ทั้ง ๘๐ ท่า ๘๒ตน รอบที่ ๓ เมื่อครั้งรัชกาลที่ ๑ รัชกาลที่ ๓ และครั้งปัจจุบัน