สรุปสาระสำคัญ
การคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------

ประธานการประชุม    นายประสาท ตราดธารทิพย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผลที่ได้รับ

 

๑. รับทราบและติดตามการดำเนินงาน
     ๑.๑  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง การถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย”แด่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และกําหนดให้ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ”
                                คณะรัฐมนตรี ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย”แด่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และกำหนดให้ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๕๐ ง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘     ๑.๒  ความก้าวหน้าการดำเนินการจัดทำรูปหล่อฤๅษีดัดตน ๘๐ ท่า ๘๒ ตน เพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์     
                       กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมของรูปทรงอิริยาบถของฤๅษีดัดตน โดยมีพระสงฆ์จากวัดพระเชตุพนฯ จำนวน ๕ รูป ร่วมเป็นคณะทำงาน โดยจะดำเนินการหล่อฤๅษีดัดตนจากเนื้อชิน เพิ่มเติมอีกจำนวน ๖๗ ท่า ๖๘ ตน เนื่องจากปัจจุบันมีการหล่อฤๅษีดัดตนไปแล้วจำนวน ๑๓ ท่า ๑๔ ตน

๒. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
     ๒.๑  รายการตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดเป็นตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ (เพิ่มเติม)

                        พิจารณาเห็นชอบรายการตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทย ที่ควรประกาศเป็นตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงการประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม๑,๙๘๑ รายการ
     ๒.๒  (ร่าง) หลักเกณฑ์แนวทางการพิจารณาให้ผลประโยชน์ตอบแทนในการเข้าถึงหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบในหลักการ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าตอบแทน การแบ่งปันผลประโยชน์ โดยให้มีการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ไว้ในสัญญาระหว่างผู้อนุญาตและผู้ได้รับอนุญาต และกำหนดหลักเกณฑ์ในประกาศกระทรวงให้ผู้ขออนุญาตต้องยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์ แล้วใช้กลไกการพิจารณาความเหมาะสมจากคณะทำงานหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
     ๒.๓  แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
     ๒.๔  แต่งตั้งอนุกรรมการพัฒนากฎหมายการแพทย์แผนไทยเพิ่มเติม
           
คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง “นางกัญจนา ดีวิเศษ ข้าราชการบำนาญ” เป็นอนุกรรมการพัฒนากฎหมายการแพทย์แผนไทยเพิ่มเติม