สรุปสาระสำคัญ
การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย (สัญจร)
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ โรงแรมน่านตรึงใจบูทีค จังหวัดน่าน

-------------------------------------------

ประธานการประชุม    ศ.ดร.ภก.ชยันต์ พิเชียรสุนทร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลที่ได้รับ

 

๑. รับทราบและติดตามการดำเนินงาน
     ๑.๑(ร่าง) หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบข้อมูลจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์
โดยมอบฝ่ายเลขานุการตรวจสอบรายละเอียดและแก้ไขตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ     ๑.๒ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ และ
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔        
เห็นชอบในหลักการและ มอบหมายคณะอนุกรรมการฯ พิจารณารายละเอียดและนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
     ๑.๓ การกำหนดให้มีพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยและวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย แห่งชาติ
     ๑.๔ โครงการจัดทำรูปปั้นฤๅษีดัดตน ๘๐ ท่า จัดตั้งไว้ในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาส ฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา
     ๑.๕ ประกาศตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ 

๒. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
     ๒.๑รายการตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยที่เตรียมประกาศเป็นของชาติ (เพิ่มเติม)
โดยเห็นชอบให้รายการตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย (เพิ่มเติม) ทั้ง ๙๙ รายการเป็นตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ
     ๒.๒ (ร่าง) แบบประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล
โดยมอบฝ่ายเลขานุการแก้ไขตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ และนำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป