การประชุมคณะทำงานศึกษาและกลั่นกรองตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย
เพื่อประกาศเป็นตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติหรือทั่วไป ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย อาคาร ๒ ชั้น ๔
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------

ประธานการประชุม     นายประสาท ตราดธารทิพย์  รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผลที่ได้รับ

 

๑. รับทราบและติดตามการดำเนินงาน
    ๑.๑ (ร่าง) หลักเกณฑ์การยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล และเสนอแนะให้จัดทำแบบฟอร์มในการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย        ส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว    ๑.๒ รายการตำรับยาแผนไทยของชาติ (เพิ่มเติม) จำนวน ๙๙ รายการ
      ๑.๒.๑ ตำราคลอดบุตร เลขที่ 26 จำนวน ๑๓ รายการ
      ๑.๒.๒ ตำรากระษัยกล่อน เลขที่ ๒ จำนวน ๒ รายการ
      ๑.๒.๓ คัมภีร์ราชรังสฤทธิ์สังเคราะห์ ปริเฉท ๑๒ เลขที่ 756 จำนวน ๑ รายการ
      ๑.๒.๔ คัมภีร์ทวัตติงสาพาธ คำกลอน เล่ม ๓ เลขที่ 103 จำนวน ๑ รายการ
      ๑.๒.๕ ตำราครรภ์รักษา เล่มที่ 1 เลขที่ 22 จำนวน ๒๕ รายการ
      ๑.๒.๖ สมุดกระษัยโรค เลขที่ ๖ จำนวน ๓ รายการ
      ๑.๒.๗ คัมภีร์แผนฝีดาษ เลขที่ 151 จำนวน ๒ รายการ
      ๑.๒.๘ ตำราทำยานัตถุ์ เลขที่ 639 จำนวน ๑ รายการ
      ๑.๒.๙ คัมภีร์โรคเรื้อน เลขที่ 779 จำนวน ๕๑ รายการ

๒. กำหนดการประชุมครั้งต่อไปในวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘