การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำระบบและกลไกการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์
จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

วันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ ชั้น

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------

ประธานการประชุม     นายประสาท ตราดธารทิพย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนและการแพทย์ทางเลือก

กลุ่มเป้าหมาย           คณะอนุกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐ คน

วัตถุประสงค์  

                    ๑. รับทราบ

       ๑.๑ คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ที่ ๐๕/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำระบบและกลไกการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์
จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
      ๑.๒ (ร่าง) สัญญาข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์และการใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทย
ของชาติ
      ๑.๓ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๔๒
      ๑.๔ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตเก็บจัดหาหรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปหรือพันธุ์พืชป่า เพื่อการปรับปรุงพันธุ์
ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการค้า และทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ พ.ศ.๒๕๕๓
                    ๒. พิจารณา
      ๒.๑ (ร่าง) หลักเกณฑ์แนวทางการพิจารณาให้ผลประโยชน์ตอบแทนในการเข้าถึงหรือ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ผลที่ได้รับ  
                   ๑. คณะอนุกรรมการฯ รับทราบ
 

    ๑.๑ คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ที่ ๐๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำระบบและกลไกการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

      ๑.๒ (ร่าง) สัญญาข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์และการใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทย
ของชาติ
      ๑.๓ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๔๒
      ๑.๔ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตเก็บจัดหาหรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปหรือพันธุ์พืชป่า เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา
ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการค้า และทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ พ.ศ.๒๕๕๓
                  ๒. พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
      ๒.๑ (ร่าง) หลักเกณฑ์แนวทางการพิจารณาให้ผลประโยชน์ตอบแทนในการเข้าถึงหรือใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยให้ทบทวนหลักเกณฑ์
แนวทางการพิจารณา โดยเฉพาะผลตอบแทนที่มิใช่ตัวเงินให้มีความสอดคล้องกับการเก็บค่าตอบแทน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ โดยมอบฝ่ายเลขานุการจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การให้ผลการตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน
และมิใช่ตัวเงินแต่ละรูปแบบหรือวิธีการ และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อให้ข้อเสนอและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องต่อไป