งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยเขตสุขภาพที่ ๑๑-๑๒ ปี ๒๕๕๘

ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (โรงแรมวังโนรา) อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

-------------------------------------------

ความเป็นมา

 
  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มอบหมายภารกิจให้สำนักคุ้มครอง ภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักในการประสาน และดำเนินการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดงานเป็นแต่ละเขตสุขภาพ โดยเขตสุขภาพที่ ๑๑-๑๒ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดระนอง จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมกันดำเนินการจัดงาน ซึ่งมีจังหวัดพัทลุงเป็นเจ้าภาพ และดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (โรงแรมวังโนรา) อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ภายใต้ชื่องาน “สืบสานภูมิปัญญาถิ่นใต้ แพทย์แผนไทยหัวใจการดูแลสุขภาพ”  สรุปสาระสำคัญจากการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ ๑๑-๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ พอสังเขป ดังนี้
                  ๑. ผศ. (พิเศษ) ดร. นพ.ธวัชชัย  กมลธรรม อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีคณะผู้บริหารกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน บุคลากรสาธารณสุข สื่อมวลชน เครือข่ายบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย นักวิชาการ นักศึกษา พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ ๑๒,๓๒๓ คน แสดงข้อบ่งชี้ถึงกระแสความสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพ ด้านการแพทย์    แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรเป็นอย่างดีในระดับภาคประชาชน
                  ๒. สาระสำคัญจากการจัดงาน ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดนิทรรศการของแต่ละจังหวัดใน เขตสุขภาพที่ ๑๑-๑๒  การสัมมนาวิชาการ การเสวนาจากสภาการแพทย์แผนไทย อบรม สาธิต และให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน การคัดเลือกหมอไทยดีเด่น หมอพื้นบ้านดีเด่น การนำเสนอพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ระดับเขตสุขภาพ)  การจำหน่ายสินค้า OTOP ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ การแสดงบนเวทีจากตัวแทนสถานศึกษาเทศบาลเมืองพัทลุง
                      ๒.๑ การจัดนิทรรศการงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยเขตสุขภาพที่ ๑๑-๑๒
                             เครือข่ายร่วมจัดนิทรรศการจำนวน ๑๔ จังหวัด ร่วมกันจัดบริการตรวจรักษาด้วยแพทย์แผนไทย นำเสนอสมุนไพรเด่น อาหารเป็นยา ตำรับยาแผนไทย ตำราการแพทย์แผนไทย องค์ความรู้และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน จำนวน ๑๑๓ รายการ จำแนกเป็น ๕ ประเภท ได้แก่
                             ๑) หมอพื้นบ้าน/ปราชญ์/ผู้รู้ จำนวน ๑๔ ราย โดยเป็นหมอยาสมุนไพร หมอนวดจับเส้น หมอธรรม (ไสยศาสตร์)
                             ๒) ภูมิปัญญาฯ/องค์ความรู้ จำนวน ๒๖ เรื่อง เช่น น้ำตรีผลา น้ำมันว่าน บุหรี่ดอกปีบ ยาดมสมุนไพรส้มมือ ยาเบญจอำมฤตย์   ยาต้มกษัยเส้น ยาลดเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ยารักษาโรคสะเก็ดเงิน คัมภีร์ใบลาน ตำรายาแผนไทยโบราณ เป็นต้น
                             ๓) ผักพื้นบ้าน/อาหารพื้นเมือง จำนวน ๑๓ รายการ เช่น ใบเหลียงผัดไข่ ยำใบผักเหลียง ยำสาวบาหลี น้ำมะตูม น้ำกระเจี๊ยบ ชาชงหญ้าดอกขาว เป็นต้น
                             ๔) นวัตกรรม จำนวน ๖ รายการ เช่น เปลผ้าโสร่ง รอกผ้าขาวม้า ยางยืด ทะลายมะพร้าวแอ่นอก รางนวดเท้าขวดน้ำ เป็นต้น
                             ๕) สมุนไพรทั้งสดและแห้ง จำนวน ๕๔ รายการ เช่น ใบเหลียง ไพล ช้าพลู สะตอ ลูกเนียง พริก ข้าวโพด เป็นต้น

                      ๒.๒ เวทีสัมมนาวิชาการ/เสวนาวิชาการ/กิจกรรมอบรม, สาธิต
                             ๑) การนำเสนอพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปี ๒๕๕๘ (ระดับเขตสุขภาพ) ทั้ง ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, ระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป, ระดับโรงพยาบาลชุมชน และระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สถานีอนามัย
                             ๒) การสาธิตการทำบุหรี่ดอกปีบ โดยเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปันแต อำเภอควนขนุน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองใหญ่ อำเภอป่าพะยอม
                             ๓) สาธิตการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของ ๑๔ จังหวัดภาคใต้
                             ๔) สาธิตการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก “การทำยาดมสมุนไพร” โดยเจ้าพนักงานสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู อำเภอกงหรา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด
                             ๕) แนวคิด/ทฤษฎี/ฝึกปฏิบัติ สมาธิบำบัด SKT เยียวยาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดย  รศ.สมพร  กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี และทีมงาน
                             ๖) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อภิปรายปัญหาทั่วไป โดย รศ.สมพร  กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี และทีมงาน
                             ๗) การประกวดส้มตำสมุนไพรลีลาประกอบเพลง โดยมีการมองรางวัลการประกวดดังนี้
                                 ๗.๑ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑        จังหวัดพัทลุง
                                 ๗.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑    จังหวัดตรัง
                             ๘) สาธิตการออกกำลังกายการเต้นแอโรบิค
                             ๙) การแสดงของชมรม TO BE NUMBER ONE โดย ชุมชนบ้านหูเล่ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
                             ๑๐) สาธิตการทำสปาหน้าด้วยจมูกข้าวสังข์หยด โดยเจ้าพนักงานสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปันแต อำเภอควนขนุน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองใหญ่ อำเภอป่าพะยอม
                             ๑๑) สาธิตการทำยาพอกเข่า โดยเจ้าพนักงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู อำเภอกงหรา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด
                             ๑๒) สมุนไพร-ยาแผนไทย (ในบัญชียาหลักแห่งชาติ) โดย ช่วยศาสตราจารย์        ดร.นวลจันทร์  ใจอารีย์ และคณะ
                             ๑๓) พิธีกรรมไหว้ครู โดย อ.สรรค์  อัศโดดร และคณะพราหมณ์ร่วมวทำพิธี/พิธีต่อเทียนภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย
                             ๑๔) พิธีส่งมอบเจ้าภาพงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยภาคใต้ ในปี ๒๕๕๙ ให้กับจังหวัดชุมพร โดยมีนายแพทย์สาธิต  ไผ่ประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงเป็นประธาน
                              ๑๕) การเสวนาเรื่อง “สภาการแพทย์แผนไทยกับการพัฒนาระบบการสาธารณสุขของประเทศสู่สากล” โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนา คือ พลเรือเอกชาญชัย  เจริญสุวรรณ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปการแพทย์แผนไทย, นางกัญจนา  ดีวิเศษ นายกสภาการแพทย์แผนไทย, นายพิเชษฐ  เวชวิฐาน  รองเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

                      ๒.๓ การจัดนิทรรศการจำหน่ายสินค้า (OTOP) มีเครือข่ายเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เวชสำอาง และยาสมุนไพร จำนวน ๔๙ บูธ ประกอบด้วย
                           ๒.๓.๑ บูธจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพและผลไม้สด จำนวน ๓๗ บูธ  
                                  ๑) ร้านคุณอิ๊ด
                                  ๒) ร้านบังเด ภูเก็ต
                                  ๓) ร้าน OTOP พังงา
                                  ๔) ร้าน OTOP ปัตตานี
                                  ๕) ร้านเห็ดยิ้ม
                                  ๖) ร้านทองม้วน รพ.สต.บ้านทุ่งนาย
                                  ๗) ร้านกลุ่มคนทีดำ
                                  ๘) ร้านน้องหนึ่ง
                                  ๙) ร้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองเหรียง
                                  ๑๐) ร้านกลุ่มเกษตรอินทรีย์พัทลุง
                                  ๑๑) ร้านชุมชนท่ามิหลำ
                                  ๑๒) ร้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ด
                                  ๑๓) ร้านกาแฟสังข์หยด
                                  ๑๔) ร้านกลุ่มแม่บ้านร่วมใจจังหวัดสุรินทร์
                                  ๑๕) ร้านขนมกบ
                                  ๑๖) ร้าน Coffee
                                  ๑๗) ร้านข้าวแกงปักต์ใต้
                                  ๑๘) ร้านข้าวหมากนะโม
                                  ๑๙) ร้านถั่วตัดพัทลุงโกแดง
                                  ๒๐) ร้านขนมรสทิพย์
                                  ๒๑) ร้านข้าวเหนียวมะม่วง
                                  ๒๒) ร้านข้าวเหนียวห่อหมก
                                  ๒๓) ร้านราดหน้าทะเล
                                  ๒๔) ร้านเครื่องดื่มสดชื่น ล้างพิษ
                                  ๒๕) ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
                                  ๒๖) ร้านเคียงทะเล
                                  ๒๗) ร้านโกขิง
                                  ๒๘) ร้านข้าวแกงทะเลน้อย
                                  ๒๙) ร้าน ป.เป็ดบ้านสวน
                                  ๓๐) ร้านสำรับขนมจีนน้ำยาเคยยอดหวาย
                                  ๓๑) ร้านป้าต้อย
                                  ๓๒) ร้านน้องศรี
                                  ๓๓) ร้านข้างคลุกกะปิ
                                  ๓๔) ร้านโสภาไอติมโบราณ
                                  ๓๕) ร้านขนมพื้นบ้าน
                                  ๓๖) ร้านน้องนุ้ยผลไม้สด
                                  ๓๗) ร้านข้าวหมกไก่อิสลาม
                           ๒.๓.๒ บูธจำหน่ายสมุนไพร/เครื่องสำอาง จำนวน ๑๒ บูธ
                                  ๑) ร้านไม้เทพทาโร
                                  ๒) ร้านเขาวง
                                  ๓) ร้านผ้าปาเต๊ะ นราธิวาส
                                  ๔) ร้านสยามเซนส์สงขลา
                                  ๕) ร้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร นครศรีธรรมราช
                                  ๖) ร้านอาภรณ์สมุนไพร
                                  ๗) ร้านสมุนไพรหมอเส็ง
                                  ๘) ร้านคนเอาถ่าน
                                  ๙) ร้านศูนย์สุขภาพและความงามเอเซียนไลท์
                                  ๑๐) ร้านบ้านไทยเฮิร์บ
                                  ๑๑) ร้านบวรเวชสมุนไพร
                                  ๑๒) ร้านเฮลตี้โฮม
                            โดยมีรายได้จากการซื้อขายรวมตลอดงาน ๓ วัน เฉลี่ยประมาณวันละ ๕,๕๐๐-๘,๐๐๐ บาท

                      ๒.๔ เครือข่ายเขตสุขภาพที่ ๑๑-๑๒ ได้ร่วมกันจัดคลินิกแพทย์แผนไทย ให้บริการตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษา และนวดเพื่อการรักษา โดยตลอดงาน ๓ วัน มีผู้เข้ารับบริการจำนวน ๔๕๐ คน

                      ๒.๕ การคัดเลือกและเชิดชูเกียรติหมอพื้นบ้าน และผู้ทรงภูมิความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย โดยทั้งสองกลุ่มเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้การแพทย์แผนไทยมีคุณภาพ มาตรฐาน ได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่งมีผลการคัดเลือกดังนี้
                           ๒.๕.๑ หมอไทยดีเด่นระดับเขต ได้แก่
                                  ๑) นายสำฤทธิ์  วิชัยดิษฐ                    จังหวัดสุราษฏร์ธานี       เขต ๑๑
                                  ๒) นายประวิทย์  แก้วทอง         จังหวัดสงขลา              เขต ๑๒
                           ๒.๕.๒ หมอไทยดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่
                                  ๑) นางประภา  รุ่งบุญคง           จังหวัดชุมพร
                                  ๒) นายห้าหมีน  หวังสบู่            จังหวัดกระบี่
                                  ๓) นายกีชา  วิมลเมธี               จังหวัดนครศรีธรรมราช
                                  ๔) นายอำนวย  เสมือนใจ          จังหวัดพัทลุง
                                  ๕) นายกัสมัน  ยะมาแล            จังหวัดยะลา
                                  ๖) นายสมชาย  จันทรัตน์           จังหวัดนราธิวาส
                                  ๗) นายแหยง  พัฒนา               จังหวัดตรัง
                           ๒.๕.๓ หมอพื้นบ้านดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่
                                  ๑) นางมยุรี  ชนเขตต์               จังหวัดภูเก็ต
                                  ๒) นายสมยศ  สุรีย์ฉาย            จังหวัดชุมพร
                                  ๓) นายห้าหมีน   หวังสบู่           จังหวัดกระบี่
                                  ๔) นายสุวรรณ  รักสวัสดิ์           จังหวัดสุราษฏร์ธานี
                                  ๕) พระบุญช่วย  ศรีวิชัย            จังหวัดนครศรีธรรมราช
                                  ๖) นายม่าเหรบ  คล่องสมุทร       จังหวัดพังงา
                                  ๗) นายธารา  ชูพัฒน์               จังหวัดระนอง
                                  ๘) นายเพียร  ไชยวรรณ            จังหวัดพัทลุง
                                  ๙) นายสมพร  ชาญวณิชย์สกุล     จังหวัดสงขลา
                                  ๑๐) นายมะณีย์  บินหมาน         จังหวัดสตูล
                                  ๑๑) นายหะมะ  โต๊ะมัน            จังหวัดยะลา
                                  ๑๒) นายสมาน  บุปผาชาติ         จังหวัดนราธิวาส
                                  ๑๓) นายบึ้ง  สุขมีชัย               จังหวัดตรัง
                                  ๑๔) นางคอลียะ  ลาเตะ            จังหวัดปัตตานี                            
                           ๒.๕.๔ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยดีเด่นระดับเขต
                       เขตสุขภาพที่ ๑๑  ได้แก่
                       ประเภทวางแผนบริหาร
                                  ๑) นายสุขกมล  สุขสว่างโรจน์     จังหวัดสุราษฏร์ธานี
                           ประเภทบริการ
                             ๑) นายวรายุทธ  อุทังโค            จังหวัดกระบี่
                       เขตสุขภาพที่ ๑๒  ได้แก่
                             ๑) นางสมลักษณ์  แซ่ลี้             จังหวัดสงขลา
                           ๒.๕.๕ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่
                             ๑) นายอนุ  ยกทอง                 จังหวัดภูเก็ต
                             ๒) นางสาวเฉลิม  บัวคำ            จังหวัดสตูล
                             ๓) นางสาววีรวรรณา  บุญญานุวัตร จังหวัดยะลา
                             ๔) นางสาวโซฟียะห์  วาเต๊ะ        จังหวัดนราธิวาส
                             ๕) นางพยอม  ทองขาว             จังหวัดตรัง
                             ๖) นางสาวนิอวันตี  นิมะ           จังหวัดปัตตานี
                           ๒.๕.๖ พื้นที่ต้นแบบ เขตสุขภาพที่ ๑๑
                           ระดับสำนักงานสาธารณสุข
                             ๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี
                           ระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
                             ๑) โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี        จังหวัดสุราษฏร์ธานี
                             ๒) โรงพยาบาลระนอง              จังหวัดระนอง
                             ๓) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต          จังหวัดภูเก็ต
                           ระดับโรงพยาบาลชุมชน
                             ๑) โรงพยาบาลวิภาวดี              จังหวัดสุราษฏร์ธานี
                             ๒) โรงพยาบาลท่าศาลา            จังหวัดนครศรีธรรมราช
                             ๓) โรงพยาบาลอ่าวลึก              จังหวัดกระบี่
                           ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
                             ๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะจำ     จังหวัดกระบี่
                             ๒) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุกใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช                       
                             ๓) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี กำพวน
                           ๒.๕.๗ พื้นที่ต้นแบบ เขตสุขภาพที่ ๑๒
                           ระดับสำนักงานสาธารณสุข
                              ๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
                             ๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
                           ระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
                             ๑) โรงพยาบาลยะลา               จังหวัดยะลา
                             ๒) โรงพยาบาลหาดใหญ่            จังหวัดสงขลา
                             ๓) โรงพยาบาลตรัง                  จังหวัดตรัง
                           ระดับโรงพยาบาลชุมชน
                             ๑) โรงพยาบาลพระยุพราชสายบุรี           จังหวัดปัตตานี
                             ๒) โรงพยาบาลละงู                 จังหวัดสตูล
                             ๓) โรงพยาบาลสิงหนคร            จังหวัดสงขลา
                           ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
                             ๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไอบาโจ จังหวัดนราธิวาส
                             ๒) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะนัง     จังหวัดสตูล                                 
                             ๓) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนปอม จังหวัดพัทลุง

                      ๒.๖ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดงาน
                          ๒.๖.๑ ปัญหา อุปสรรค
                                      อาจมีข้อจำกัดของสถานที่จัดงาน อยู่ไกลจากชุมชน เช่น ตลาดสด ย่านที่อยู่อาศัยของประชาชน จึงทำให้มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่ครอบคลุม แต่ผลการประเมินในภาพรวมเป็นไป     ตามเป้าหมาย
                             ๒.๖.๒ ข้อเสนอแนะ
                                      ๑) ควรมีการประสานงาน และเตรียมการจัดงานให้มีระยะเวลายาวนานเพียงพอ ซึ่งทั้งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และจังหวัดเจ้าภาพจะได้ประสานการดำเนินการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
                                      ๒) ควรมีกิจกรรมสร้างความสนุกสนานหรือสรรค์สร้างสาระความรู้หลากหลายมากขึ้น เช่น การประกวดร้องเพลง การประกวดเต้น การประกวดสมุนไพร ฯลฯ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงให้ความสนใจ
                                      ๓) ควรเพิ่มช่องทาง และระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดงานให้ ชัดเจน และครอบคลุมมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนรับทราบ และสนใจเข้าร่วมงานในปีต่อไป
                                      ๔) ควรมีการจัดงานเป็นระดับภาคหรือระดับประเทศ ทั้งนี้ให้พิจารณานโยบาย และความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่