การประชุมคณะทำงานศึกษาและกลั่นกรองตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยเพื่อประกาศเป็นตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติหรือทั่วไป ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๒

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------

ประธานการประชุม     นายประสาท ตราดธารทิพย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนและการแพทย์ทางเลือก

ผู้เข้าร่วมประชุม         คณะทำงานฯ ๑๐ คน และผู้เข้าร่วมประชุม ๕ คน

ผลที่ได้รับ  

                    ๑. รับทราบและติดตามการดำเนินงาน

       ๑.๑ (ร่าง) หลักเกณฑ์การยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล และเสนอแนะให้จัดทำแบบฟอร์มในการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย        ส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
      ๑.๒ รายการตำรับยาแผนไทยของชาติ จำนวน ๑,๑๑๗ รายการ
 

๑.๒.๑ ตำราประถมสันนิบาต เลขที่ ๑๑

 

๑.๒.๒ ตำราพรหมประโรหิต เลขที่ ๔๓๘

 

๑.๒.๓ ยาชื่ออาโป เลขที่ ๔๔๐       

 

๑.๒.๔ พระตำราจักรพระนารายณ์ชุมนุมแบ่งภาค เลขที่ ๗๒

 

๑.๒.๕ คัมภีร์ธาตุทั้ง ๕    

 

๑.๒.๖ ตำรายาแก้เลือดลมเสีย เลขที่ ๗๘๘

 

๑.๒.๗ คัมภีร์รัตนโชติ เลขที่ ๗๘๑

 

๑.๒.๘ สมุดกระษัยโรค เลขที่ ๖

 

๑.๒.๙ คัมภีร์แผนฝีดาษ เลขที่ 151

 

๑.๒.๑๐ ตำราทำยานัตถุ์  เลขที่ 639

 

๑.๒.๑๑ คัมภีร์โรคเรื้อน เลขที่ 779      

 

๑.๒.๑๒ ตำรายาลุเลือด เลขที่ 789        

 

๑.๒.๑๓ ตำรายาอยู่เรือนไฟ เลขที่ 989        

 

๑.๒.๑๔ คัมภีร์ประเมหะ เล่ม ๑ เลขที่ ๑๔๐          

 

๑.๒.๑๕ คัมภีร์ชวะดาน เลขที่ ๑๑๑๐            

 

๑.๒.๑๖ ตำรายาว่าด้วยโรคกระษัย เลขที่ ๑   

 

๑.๒.๑๗ ตำรากระษัยกล่อน เลขที่ ๒      

     ๑.๓ ข้อเสนอแนะคณะทำงานฯ 
 

๑.๓.๑ ควรมีการจัดพิมพ์ชุดตำราการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์ ได้แก่

 

๑.๓.๑.๑ ตำราพระโอสถครั้งรัชกาลที่ ๒

 

๑.๓.๒.๒ ตำราพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์

 

๑.๓.๓.๓ ตำราสรรพคุณยา กรมหลวงวงศาธิราชสนิท

 

๑.๓.๔.๔ ตำรายาสภาอุณาโลมแดง ร.ศ. ๑๑๒