การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
___________________________
   
ประธานการประชุม ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ. ธวัชชัย กมลธรรม
  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๒ คน
วัตถุประสงค์    
  ๑. รับทราบ
   

๑.๑ ประกาศ ที่ อพ.สธ. ๒๕/๒๕๕๗  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   

๑.๒ ประกาศ ที่ อพ.สธ. ๑๑๘/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
    ๑.๓ สรุปภาพรวมในการดำเนินงาน อพ.สธ. และ หน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    ๑.๔ สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามกรอบการดำเนินงาน
และกิจกรรมของ อพ.สธ.
        ๑.๔.๑   สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
            ๑.๔.๒   รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน 
        ๑.๔.๓   การเตรียมการจัดแสดงนิทรรศการใน “การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”
     ๑.๕ รายงานความก้าวหน้าในการเชิญชวนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. และ สถาบันการศึกษาเข้าร่วมเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  ๒. พิจารณา
    ๒.๑ ทบทวนแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ระยะ ๕ ปีที่ห้า (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)        
    ๒.๒ แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙
    ๒.๓ แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ระยะ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
    ๒.๔  การจัดทำเว็บไซต์การดำเนินงานภายใต้โครงการอพ.สธ. ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
ผลที่ได้รับ    
๑. คณะกรรมการฯ รับทราบ
๑.๑ ประกาศ ที่ อพ.สธ. ๒๕/๒๕๕๗  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๑.๒ ประกาศ ที่ อพ.สธ. ๑๑๘/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
    ๑.๓ ภาพรวมในการดำเนินงาน อพ.สธ. และ หน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    ๑.๔ ผลการดำเนินงานของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามกรอบการดำเนินงาน
และกิจกรรมของ อพ.สธ.
            ๑.๔.๑   สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
            ๑.๔.๒   รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน
            ๑.๔.๓   การเตรียมการจัดแสดงนิทรรศการใน “การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”
    ๑.๕ การเชิญชวนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. และ สถาบันการศึกษา
เข้าร่วมเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  ๒. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในหลักการ
    ๒.๑ ทบทวนแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ระยะ ๕ ปีที่ห้า (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
    ๒.๒ แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ควรวางแผนในเชิงการแก้ปัญหาที่พบ ไม่ควรดำเนินการซ้ำเดิม กับโครงการก่อนที่แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว
    ๒.๓ แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ระยะ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ควรวางแผนให้เป็นไปตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของกรม เพื่อให้ผลดำเนินการไม่มีข้อผิดพลาดตกหล่น และดำเนินการได้อย่างเต็มที่และให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาเพิ่มเติม ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ทั้งนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามนโยบายในแต่ละปีตามความเหมาะสม
๒.๔ การจัดทำเว็บไซต์การดำเนินงานภายใต้โครงการ อพ.สธ. ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกฝ่ายเลขานุการจะได้ประสานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาเว็บไซด์ดังกล่าวต่อไป