การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำระบบและกลไกการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์
จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ ชั้น กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
___________________________
ประธานการประชุม นายประสาท ตราดธารทิพย์ม
  รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กลุ่มเป้าหมาย คณะอนุกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐ คน
วัตถุประสงค์    
  ๑. รับทราบ
   

๑.๑ คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ที่ ๐๔/๒๕๕๗ เรื่อง

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำระบบและกลไกการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
   

๑.๒ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ตามพิธีสารนาโงยาฯ และ

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
    ๑.๓ ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๒
(COP ๑๒) ณ เมืองพยองซาง สาธารณรัฐเกาหลี
    ๑.๔ ผลการประชุมคณะทำงานการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘
ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๕ การออกกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๒
        ๑.๕.๑   กฎกระทรวงการประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยทั่วไปหรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๘
            ๑.๕.๒   กฎกะทรวงการประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ
หรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
        ๑.๕.๓   กฎกระทรวงขอรับอนุญาตและการอนุญาต ข้อจำกัดสิทธิ และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติ หรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
     ๑.๖ แนวทางปฏิบัติในการการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล
  ๒. พิจารณา
    ๒.๑ (ร่าง) สัญญาข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์และการใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทย
ของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ
ผลที่ได้รับ    
๑. คณะอนุกรรมการฯ รับทราบ
๑.๑ คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ที่ ๐๔/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำระบบและกลไกการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยได้เสนอกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมวิชาการเกษตร เป็นคณะอนุกรรมการฯ เพิ่มเติม และฝ่ายเลขานุการ จะได้ดำเนินการแก้ไขคำสั่งต่อไป
๑.๒ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ตามพิธีสารนาโงยาฯ และ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
    ๑.๓ ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๒

(COP ๑๒) ณ เมืองพยองซาง สาธารณรัฐเกาหลี

    ๑.๔ ผลการประชุมคณะทำงานการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘
ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๕ การออกกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
พ.ศ. ๒๕๕๒
            ๑.๕.๑   กฎกระทรวงการประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยทั่วไปหรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๘
            ๑.๕.๒   กฎกะทรวงการประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำรา  การแพทย์แผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
            ๑.๕.๓   กฎกระทรวงขอรับอนุญาตและการอนุญาต ข้อจำกัดสิทธิ และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติ หรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
    ๑.๖ แนวทางปฏิบัติในการการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล
  ๒. พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
    ๒.๑ (ร่าง) แบบคำขอรับอนุญาตใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทย
ของชาติ
    ๒.๒ (ร่าง) หนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ
    ๒.๓ (ร่าง) สัญญาข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทย
ของชาติ
โดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อเสนอ
ของคณะอนุกรรมการฯ รับทราบอีกครั้ง และนำเสนอคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอน ต่อไป