การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘เวลา ๑๓.๐๐  – ๑๖.๓๐ น.
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร
___________________________
ประธานการประชุม ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ผู้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐ คน
ผลที่ได้รับ
๑. รับทราบและติดตามการดำเนินงาน

๑.๑ (ร่าง) หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบข้อมูลจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์

โดยมอบฝ่ายเลขานุการตรวจสอบรายละเอียดและนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

๑.๒ กฎกระทรวงการประกาศกำหนดตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทยและการขออนุญาต

ใช้ประโยชน์ิจากตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ
๑) กฎกระทรวงการประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยทั่วไปหรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๘
๒) กฎกระทรวงการประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๘
๓) กฎกระทรวงการขอรับอนุญาตและการอนุญาต ข้อจำกัดสิทธิ และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์
จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
๒.๑ รายการตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยที่สมควรได้รับการประกาศเป็นตำรับยาแผนไทย
หรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติจำนวน ๗๖๕ รายการ
โดยเห็นชอบให้ประกาศกำหนดเป็นตำราการแพทย์แผนไทยของชาติทั้ง ๗๖๕ รายการ
๒.๒ การจัดทำรูปหล่อฤๅษีดัดตน ๒๔ ท่า หรือ ๘๐ ท่า
    มติเห็นชอบในหลักการดำเนินการจัดทำรูปหล่อฤๅษีดัดตนให้ครบเหมือนเดิมในอดีตให้ครบ ทั้ง ๘๐ ท่า
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเสนอเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    ๒.๓ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์คณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย
พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒
    โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์

และเสนออธิบดีอนุมัติใช้เป็นกรอบการทำงานต่อไป