การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเบญจกูล อาคารพิพิธภัณฑ์และการฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย (เรือนหมอเพ็ญนภา)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------


ประธานการประชุม     นายประสาท ตราดธารทิพย์
                                     รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กลุ่มเป้าหมาย             ได้แก่ คณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องจำนวน ๒๙ คน
ผลที่ได้รับ
         ๑. รับทราบและติดตามผลการดำเนินงาน
             ๑.๑ การประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามข้อเสนอของรองปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข
                   ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย รายงานข้อมูลประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนฯ ดังนี้
                      ๑) รายงานผลการดำเนินงานกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ประจำปีบัญชี  ๒๕๕๗ โดย บริษัท เอฟ พี อาร์ไอ แอดไวเซอรี่ จำกัด
                      ๒) กรอบการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๘ โดยกระทรวงการคลัง
             ๑.๒ กฎหมายคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในปี ๒๕๕๘
                      ๑) กฎกระทรวงการประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยทั่วไปหรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๘ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทยที่มีประโยชน์หรือมีคุณค่าในทางการแพทย์ หรือการสาธารณสุขเป็นพิเศษให้เป็น ตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
                      ๒)กฎกระทรวงการประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘มีสาระสำคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทยที่มีการใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลาย หรือที่พ้นอายุการคุ้มครองสิทธิตามมาตรา ๓๓ ให้เป็นตำรับยาแผนไทยทั่วไปหรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
                      ๓) กฎกระทรวงการขอรับอนุญาตและการอนุญาต ข้อจำกัดสิทธิ และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘มีสาระสำคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับอนุญาตและการอนุญาต ข้อจำกัดสิทธิ และค่าตอบแทนในกรณีที่มีผู้ประสงค์จะนำตำรับยาแผนไทยของชาติไปขอขึ้นทะเบียนตำรับยาและขออนุญาตผลิตยาตามกฎหมายว่าด้วยยา หรือนำไปทำการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุง หรือพัฒนาเป็นตำรับยาใหม่เพื่อประโยชน์ในทางการค้า หรือประสงค์จะทำการศึกษาวิจัยตำราการแพทย์แผนไทยของชาติเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยขึ้นใหม่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางการค้า ยื่นคำขอรับอนุญาตใช้ประโยชน์และชำระค่าธรรมเนียม รวมทั้งค่าตอบแทนสำหรับการใช้ประโยชน์ต่อผู้อนุญาต ตามบทบัญญัติมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
                       ๔) พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. ๒๕๕๘มีวัตถุประสงค์เป็นกฎหมายกลางที่จะกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และมีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่อรับคำร้องและศูนย์รับคำขออนุญาต ณ จุดเดียว เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
             ๑.๓ การกำหนดให้มีบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยและวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดให้มี “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ในปีปฏิทินของชาติไทย           เพื่อพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยและกำหนดวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีมติ ดังนี้
                       ๑) บุคคลที่สมควรได้รับการถวายพระราชสมัญญานามเป็น “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” คือ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
                       ๒) กำหนัดวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ คือ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ของทุกปี   
         ๒.คณะกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
             ๒.๑ (ร่าง) แบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต และสัญญา ตามกฎกระทรวงการขอรับอนุญาตและการอนุญาต ข้อจำกัดสิทธิ และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
                   พิจารณาแบบฟอร์มหนังสือสำคัญภายใต้กฎกระทรวงการขอรับอนุญาตและการอนุญาต ข้อจำกัดสิทธิ และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้แก่
                       ๑) ใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ
                       ๒) สัญญาการใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติที่ผู้ขอรับอนุญาตได้ทำกับผู้อนุญาต ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณารูปแบบและสาระสำคัญของสัญญา
             ๒.๒ รายการตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดเป็นตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ
                   พิจารณารายการตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทย ที่ควรประกาศเป็นตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงการประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยคณะกรรมการฯ เห็นชอบในหลักการ ในการเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมรายละเอียดเพิ่มเติม และนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
             ๒.๓ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
                   พิจารณาปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการใช้ประโยชน์ในตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ เป็น “๓,๐๐๐ บาท” และค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอขึ้นทะเบียนและคำขอจดทะเบียน เป็น “๒๐ บาท” เพื่อให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
             ๒.๔ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
พิจารณาเห็นชอบในการยืนยันการถอน “ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ถอนร่างพระราชบัญญัติเรียบร้อยแล้ว โดยมอบหมายให้สำนักกฎหมาย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ดำเนินการแจ้งยืนยันการขอถอนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการต่อไป