การประชุมคณะทำงานศึกษาและกลั่นกรองตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย

เพื่อประกาศเป็นตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติหรือทั่วไปครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๒
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------


ประธานการประชุม

นายประสาท ตราดธารทิพย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนและการแพทย์ทางเลือก
  ผู้เข้าร่วมประชุม คณะทำงานฯ๘ คน และผู้เข้าร่วมประชุม ๖ คน

ผลที่ได้รับ

 

๑. รับทราบและติดตามการดำเนินงาน

                           ๑.๑ (ร่าง) หลักเกณฑ์การยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล และเสนอแนะให้จัดทำแบบฟอร์มในการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
                           ๑.๒ รายการตำรับยาแผนไทยของชาติ จำนวน ๗๖๕ รายการ
                                 ๑.๒.๑ พระตำราหลวงชื่ออุไทยะจินดาบาลี  เลขที่ ๒๗๗ พ.ศ. ๒๔๖๐
                                 ๑.๒.๒ พระโอสถถวายพระเจ้าอยู่หัว เลขที่ ๓๘๖
                                 ๑.๒.๓ พระสมุดตำรายา เลขที่ ๖๒๒ กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๔๘๒
                                 ๑.๒.๔ พระตำรับหลวง เลขที่ ๒๒๔ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท และกรมหมื่นไชยนาทนเรนทร ประทานแก่ หอสมุดแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๕๘
                                 ๑.๒.๕ พระโอสถเกร็ด เลขที่ ๕๙๗ กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๔๖๒
                                 ๑.๒.๖ พระตำรายาเกร็ด เลขที่ ๖๒๓ พ.ศ. ๒๔๙๐   
                                 ๑.๒.๗พระคัมภีร์สังคหะ เล่ม ๑ (คัมภีร์จลณสังคหะปกรณ์)เลขที่ ๓๒กระทรวงธรรมการ พ.ศ. ๒๔๘๐
                                 ๑.๒.๘ ตำราคลอดบุตร เลขที่ 26 คณะสงฆ์วัดมหาธาตุ  พ.ศ.๒๔๖๗
                                 ๑.๒.๙ ตำรากระษัยกล่อน เลขที่ ๒
                                 ๑.๒.๑๐ คัมภีร์ราชรังสฤทธิ์สังเคราะห์ ปริเฉท ๑๒ เลขที่ 756
                                 ๑.๒.๑๑ คัมภีร์ราชรังสฤทธิ์สังเคราะห์ ปริเฉท ๑๘ เลขที่ 757
                                 ๑.๒.๑๒ คัมภีร์ทวัตติงสาพาธ คำกลอน เล่ม ๓ เลขที่ 103
                                 ๑.๒.๑๓ คัมภีร์จลณะสังคหะ เล่ม ๑ เลขที่ 29
                                 ๑.๒.๑๔ คัมภีร์สังคหะ เล่ม ๒ เลขที่ 33
                                 ๑.๒.๑๕ ตำราครรภ์รักษา เล่มที่ 1 หมวด ตำราเวชศาสตร์ เลขที่ 22
                           ๑.๓ ข้อเสนอแนะคณะทำงานฯ
                                 ๑.๓.๑ ควรมีการจัดพิมพ์ชุดตำราการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์ ได้แก่
                                      ๑.๓.๑.๑ ตำราพระโอสถครั้งรัชกาลที่ ๒
                                      ๑.๓.๒.๒ ตำราพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์
                                      ๑.๓.๓.๓ ตำราสรรพคุณยา กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
                                      ๑.๓.๔.๔ ตำรายาสภาอุณาโลมแดง ร.ศ. ๑๑๒
                                 ๑.๓.๒ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ประสาน     กับกรมศิลปากร เรื่อง การหล่อรูปฤๅษีดัดตน ในการให้ข้อมูลรายละเอียด รูปแบบ ขั้นตอนงบประมาณในการหล่อรูปฤๅษีดัดตนทั้ง ๒๔ ท่า เรียบร้อยแล้ว และจะนำเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป