การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานนายทะเบียนกลางและนายทะเบียนจังหวัด
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ โรงแรมไมด้า โฮเทล งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
___________________________
ประธานการประชุม นายประสาท ตราดธารทิพย์
  รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กลุ่มเป้าหมาย คณะอนุกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐ คน
วัตถุประสงค์    
  ๑. รับทราบ
    ๑.๑ แนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานอนุรักษ์ คุ้มครองและใช้ประโยชน์ตามบทบาทนายทะเบียนกลาง/จังหวัด ปี ๒๕๕๘
    ๑.๒ การกำหนดกรอบพนักงานราชการสำหรับนักจัดการงานทั่วไป ๗๖ อัตรา
   

๑.๓ แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ๑)
พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๙๖

    ๑.๔ กำหนดการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘
ระดับเขตสุขภาพฯ ๑-๑๒
    ๑.๕ กำหนดวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ และพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย
    ๑.๖ รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (มาตรา ๑๕) จำแนกรายเขตสุขภาพ ๑๒ เขต
    ๑.๗ รายงานผลการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย
จำแนกรายเขตสุขภาพ ๑๒ เขต
    ๑.๘ กฎกระทรวงการประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยทั่วไปหรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป พ.ศ.๒๕๕๘ กฎกระทรวงการประกาศตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ.๒๕58
(ร่าง) กฎกระทรวงการขอรับอนุญาตและการอนุญาต ข้อจำกัดสิทธิ และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ.๒๕๕๘
    ๑.๙ แผนปฏิบัติการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานนายทะเบียนกลางและนายทะเบียนจังหวัด
ปี ๒๕๕๘
  ๒. พิจารณา
    ๒.๑ (ร่าง) แผนและแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๒.๒ แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
(ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๙๖
ผลที่ได้รับ
๑. คณะอนุกรรมการฯ รับทราบ
๑.๑ แนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานอนุรักษ์ คุ้มครองและใช้ประโยชน์ตามบทบาท
นายทะเบียนกลาง/จังหวัด ปี ๒๕๕๘ อยู่ระหว่างยกร่างเสนอสภาปฏิรูป ในการจัดตั้ง
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระดับเขตและระดับจังหวัด
ในการกำหนดในโครงสร้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มี ๔ ฝ่าย คือ งานทะเบียนและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย, งานควบคุมมาตรฐานการแพทย์แผนไทย, งานควบคุมมาตรฐานการแพทย์ทางเลือก, งานควบคุมผลิตภัณฑ์ และจะมีการปฏิรูปส่วนท้องถิ่น มีการกระจายอำนาจสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแพทย์แผนปัจจุบัน คู่ขนานกับแพทย์แผนไทย เป็นการบริการแบบปฐมภูมิ

๑.๒ การกำหนดกรอบพนักงานราชการสำหรับนักจัดการงานทั่วไป ๗๖ อัตรา โดยได้เสนอขออัตรากำลังหน่วยงานราชการเพิ่ม จำนวน ๑๐๖ อัตรา ดังนี้

       - พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน ๗๗ อัตรา
       - พนักงานราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยและตำแหน่งอื่น จำนวน ๒๙ อัตรา

ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก อกพ. กรมฯ และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของสำนักงาน กพ. เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของข้าราชการและพนักงานราชการ
๑.๓ แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ๑)
พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๙๖ เป็นการรวบรวมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในภาพรวม
และเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์และได้แผนยุทธศาสตร์ฯ ขึ้นมา
๑.๔ กำหนดการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ ระดับเขตสุขภาพฯ ๑-๑๒
โดยเขต ๕ กำหนดจัดงานจังหวัดเพชรบุรี ๑๙-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้เปลี่ยนกำหนดการ
เป็น ๒๐-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยสถานที่ยังคงสถานที่เดิม และขอให้จังหวัดเจ้าภาพครั้งต่อไป ให้มีการยืมเงินออกมาก่อนสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ ๕๕%
ภายในไตรมาส ๒
๑.๕ กำหนดวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ และพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย

       - พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย
       - กำหนดในปีปฏิทินให้มี “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ”
ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ของทุกปี

อยู่ระหว่างนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป และได้มีการหล่อรูปปั้นของ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะได้มีการประดิษฐาน ณ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอยู่ระหว่างประสานผู้เชี่ยวชาญในการร่างรูปแบบรูปปั้น และขอพระบรมราชานุญาตจากสำนักพระราชวัง
๑.๖ รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๕ จำแนกรายเขตสุขภาพ ๑๒ เขต โดยนำมาตำรับ/ตำราการแพทย์แผนไทย มาจดแจ้งเพื่อจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระบุเฉพาะชื่อผู้ยื่นหรือครอบครอง ชื่อตำราหรือตำรับ สรรพคุณโดยรวม จำนวนสมุนไพรในตำราหรือตำรับ โดยมิได้มุ่งหมายเปิดเผยสูตรและตัวยาสมุนไพร ส่วนกรณีการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล ต้องระบุรายละเอียด สูตรกรรมวิธีการปรุง สัดส่วน เพื่อป้องการการไม่ให้ซ้ำซ้อนขั้นตอนตำรับ/ตำราของชาติ/ทั่วไป/ของบุคคลทั่วไป และมีการประกาศเพื่อทัดท้วงคัดค้านภายใน ๖๐ วัน
๑.๗ รายงานผลการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย
จำแนกรายเขตสุขภาพ ๑๒ เขต โดยในหัวข้อผู้ปลูก/แปรรูปสมุนไพร จำนวน ๒,๘๒๐ ครัวเรือน เกษตรเป็นทั้งผู้ปลูกหรือแปรรูป หรือแยกประเภทกันหรือไม่ และมีรายละเอียดหรือไม่ เช่น ชื่อผู้ปลูก/แปรรูป สมุนไพรที่ปลูกอะไรบ้าง จำนวนไร่ที่ปลูก เพื่อจะได้นำข้อมูลเหล่านี้ จัดเป็นโครงการส่งเสริมการปลูกจังหวัด ๑๐๐ ครัวเรือน ๗๖ จังหวัด เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๗,๖๐๐ ครัวเรือน โดยสนับสนุนงบประมาณในแต่ละจังหวัด และเสนอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งอาจนำ ๒,๘๐๐ ครัวเรือนเป็นข้อมูลเบื้องต้น และสนับสนุนครัวเรือนให้มีการปลูกสมุนไพรเป็นจำนวน ๗,๖๐๐ ครัวเรือน ตามเป้าหมายโครงการบูรณาการฯ ในภายหลังต่อไป
๑.๘ กฎกระทรวงการประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยทั่วไปหรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป พ.ศ.2558 กฎกระทรวงการประกาศตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ.2558 กฎกระทรวงการขอรับอนุญาตและการอนุญาต ข้อจำกัดสิทธิ และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์
จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ.2558 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒ ก และกฎกระทรวงการประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยทั่วไปหรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่จำกัดการใช้ และกฎกระทรวงการประกาศตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ใดต้องการใช้เพื่อการค้า จำเป็นต้องมาขออนุญาตการใช้ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงการขอรับอนุญาตและการอนุญาต ข้อจำกัดสิทธิ และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งรายได้ที่ได้จะต้องมีการตอบแทนแผ่นดินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ของรายได้ ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท จำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือทั้งจำและปรับ

๑.๙ แผนปฏิบัติการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานนายทะเบียนกลางและนายทะเบียนจังหวัด
ปี ๒๕๕๘ โดยได้กำหนดทุกวันที่ ๒๓ ของเดือนเว้นเดือน โดยขึ้นอยู่กับจำนวนงบประมาณของกรมที่จะได้รับการสนับสนุนในการจัดประชุมฯ ต่อไป

๒. พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
๒.๑ (ร่าง) แผนและแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยควรสนับสนุนงบประมาณในหัวข้อสนับสนุนการดำเนินการตามตัวชี้วัดกรมฯ ให้ได้สูงขึ้น เพราะมีกิจกรรมหลายอย่างเช่น การออก OPD คู่ขนาน ร้อยละ ๑๘ และการฝึกแพทย์แผนไทย ให้เข้าร่วมกิจกรรม Teleconference และให้เพิ่มด้านการส่งเสริมการปลูกด้วย เพราะในหัวข้อ ๒.๓ เน้นการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นส่วนใหญ่
๒.๒ แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
(ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๙๖ โดยควรนำยุทธศาสตร์ ๕ มาเป็นยุทธศาสตร์ ๑ โดยมีการเร่งดำเนินการให้มากขึ้น และควรนำยุทธศาสตร์ ทั้ง ๕ ยุทศาสตร์ มาเชื่อมโยงกับ
(ร่าง) แผนและแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ว่ากิจกรรมหรือตัวชี้วัดใดตอบยุทธศาสตร์
ทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์