การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

วันจันทร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------


ประธานการประชุม ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม
  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
   
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องจำนวน ๓๕ คน
   
ผลที่ได้รับ  

๑. รับทราบและติดตามการดำเนินงาน

๑.๑ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครอง
และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามประกาศกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยชุดใหม่ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๑ ง หน้า ๑๖-๑๗ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘
๑.๒ ความก้าวหน้าการออกกฎหมายลำดับรอง ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒
 

คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการออกกฎหมายลำดับรอง จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้
๑) ร่างกฎกระทรวงการประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยทั่วไปหรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป พ.ศ. ....
๒) ร่างกฎกระทรวงการประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ
พ.ศ. ....
๓) ร่างกฎกระทรวงการขอรับอนุญาตและการอนุญาต ข้อจำกัดสิทธิและค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์
จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ. ....

๑.๓ แผนการเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การเสนอร่างพระราชบัญญัติสมุนไพรแห่งชาติ พ.ศ. .... และการเสนอขอแก้ไขสาระสำคัญของ
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.๔ ผลการดำเนินงานการอนุรักษ์ คุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ของคณะอนุกรรมการ
จำนวน ๑๐ ชุด
                 ๑.๕

แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ๑)
พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๙

  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ และกำหนดวิสัยทัศน์“อนุรักษ์ คุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยอย่างยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน”

๒. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ

๒.๑ แผนปฏิบัติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๘
๒.๒ แผนปฏิบัติงานกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  และรายงานผลการปฏิบัติงานกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๗
๒.๓ ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
๒.๔ รายงานผลการตรวจสอบภายใน ของสำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๒.๕ การปรับปรุงแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายการแพทย์แผนไทย
๒.๖ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับจุลชีพทางการแพทย์แผนไทย
๒.๗

การปรับปรุงแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการพจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนไทย และคณะอนุกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนไทย

๒.๘ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยการบริหาร การจัดหาผลประโยชน์ และการใช้จ่ายเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ....
๒.๙ (ร่าง) กฎกระทรวงการขอขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ดินที่เป็นถิ่นกำเนิดของสมุนไพรหรือที่ดินที่จะใช้ปลูกสมุนไพร พ.ศ. ....
๒.๑๐ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับ การสนับสนุนสำหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๖๕ พ.ศ. ....