การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย

วันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐  – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------


ประธานการประชุม ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม
  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
   
ผู้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการฯ ๒๒ คน และผู้เข้าร่วมประชุม ๗ คน
   
ผลที่ได้รับ  

๑. รับทราบและติดตามการดำเนินงาน

๑.๑ การตรวจสอบจำนวนตำรับยาในตำราพระโอสถครั้งรัชกาลที่ ๒
  โดยมอบฝ่ายเลขานุการตรวจสอบรายการตำรับยาและทำหนังสือประกาศ เรื่องการสืบหาผู้คิดค้น
หรือผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
๑.๒ การสำรวจรวบรวม และถ่ายภาพฤๅษีดัดตนจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
  โดยประสานการจัดประชุมหารือกับทางวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในการจัดทำรูปหล่อฤๅษี
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ คุ้มครองและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไป
๑.๓ Road Map การสังคายนาศิลาจารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
  โดยมอบฝ่ายเลขานุการกลับมาทบทวนข้อมูลกระบวนการ ผลลัพธ์
๑.๔ (ร่าง) หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบข้อมูลจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ส่วนบุคคล
  โดยมอบคณะทำงานฯ ดำเนินการตรวจสอบ พิจารณาข้อมูลในการยกร่างหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ
ข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล และนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

๒. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ

๒.๑ แผนปฏิบัติการประชุมคณะอนุกรรมการฯ/คณะทำงานฯ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ คุ้มครองตำรับยา
และตำราการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๒.๒ รายการตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยที่สมควรได้รับการประกาศเป็นตำรับยาแผนไทย
หรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ/ทั่วไป จำนวน ๗๖๕ รายการ
          โดยมอบคณะทำงานพิจารณาและกลั่นกรองรายการตำรับยาแผนไทย นำไปสู่การประกาศ
คุ้มครองต่อไป และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อทราบต่อไป
๒.๓ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์คณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย
พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒
ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ajax lightbox galleryby VisualLightBox.com v6.0