การประชุมคณะกรรมการกำหนดให้มี “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ในปฏิทินของชาติไทย

วันจันทร์ที่  ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.
ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------


ประธานการประชุม ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม
  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 
ผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการฯ ๑๗ คน และผู้เข้าร่วมประชุม ๔ คน
     
ผลที่ได้รับ ๑. คณะกรรมการฯ รับทราบ
    ๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดให้มี “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ”
      ในปฏิทินของชาติไทย
    ๑.๒ นโยบายการดำเนินงานการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  ๒. คณะกรรมการฯ พิจารณา
    ๒.๑ การกำหนดวันในปีปฏิทิน ให้มี “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ในปฏิทิน
ของชาติไทย ให้วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๓๕๕  แรม ๑๓ ค่ำ เดือนอ้าย ปีขาล
จุลศักราช ๑๑๗๔ (พ.ศ. ๒๓๕๕) ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
เสด็จออกท้องพระโรงและมีพระบรมราชโองการให้รวบรวมตำราแพทย์แผนไทย
มาไว้ที่หอสมุดหลวง และให้มีการชำระตำราการแพทย์แผนไทย
             โดยมอบฝ่ายเลขานุการประสานข้อมูลจากผู้แทนนายกราชบัณฑิตยสถาน
ในการตรวจสอบความชัดเจนของวันที่และนำเสนอครั้งต่อไป
    ๒.๒ การคัดเลือกบุคคลสำคัญเพื่อยกย่องเชิดชูเป็นบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย
           โดยมีมติให้ “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” เป็นพระบิดาแห่งการแพทย์
แผนไทยเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่สุด มีพระราชกรณียกิจในการรวบรวม
ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมาเผยแพร่ในวงกว้าง
ทำให้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย มีรากฐานไม่จำกัดอยู่เฉพาะแต่ในวัง หรือชนชั้นสูง
ประชาชนสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ได้ ยังเป็นผู้ที่สร้างรากฐานทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย มองการไกลจากการสร้างศิลปะแบบผสมผสาน ๓ วัฒนธรรม ไทย จีน
ฝรั่ง ในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการแพทย์แผนไทย
และเป็นบุคคลที่ทำให้การแพทย์แผนไทยให้มีความเจริญรุ่งเรือง เกิดคุณูปการ
แก่ประชาชนในวงกว้าง จนองค์การ Unesco ได้ประกาศรับรองให้ศิลาจารึกวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
  ๓. ขั้นตอนการดำเนินการต่อไป
    ๑. จัดทำบันทึกหลักการและเหตุผลของการกำหนดวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ
และบุคคลสำคัญเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย
    ๒. นำเสนอคณะกรรมการกำหนดให้มี “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ”
ในปฏิทินของชาติไทย  ในการประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
    ๓. เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นชอบ และนำเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา  ให้ความเห็นชอบต่อไป

ประชุมคณะกรรมการกำหนดให้มี “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ประชุมคณะกรรมการกำหนดให้มี “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ประชุมคณะกรรมการกำหนดให้มี “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ประชุมคณะกรรมการกำหนดให้มี “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ประชุมคณะกรรมการกำหนดให้มี “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ประชุมคณะกรรมการกำหนดให้มี “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ประชุมคณะกรรมการกำหนดให้มี “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ประชุมคณะกรรมการกำหนดให้มี “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ประชุมคณะกรรมการกำหนดให้มี “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ประชุมคณะกรรมการกำหนดให้มี “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ประชุมคณะกรรมการกำหนดให้มี “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ประชุมคณะกรรมการกำหนดให้มี “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ประชุมคณะกรรมการกำหนดให้มี “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ประชุมคณะกรรมการกำหนดให้มี “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ประชุมคณะกรรมการกำหนดให้มี “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ประชุมคณะกรรมการกำหนดให้มี “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ajax lightbox galleryby VisualLightBox.com v5.9