การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ ชั้น กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------


ประธานการประชุม นายประสาท ตราดธารทิพย์
  รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 
กลุ่มเป้าหมาย
คณะอนุกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๕ คน
     
วัตถุประสงค์ ๑. รับทราบ
    ๑.๑ คำสั่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ ๑๙๔/ ๒๕๕๗
ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล
รายการสมุนไพรที่มีความสำคัญและมีศักยภาพ หรือที่ใช้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
เพื่อประกาศเป็นสมุนไพรควบคุม
    ๑.๒ สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะทำงานศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลรายการ
สมุนไพรที่มีความสำคัญและมีศักยภาพ หรือที่ใช้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อประกาศ
เป็นสมุนไพรควบคุม
    ๑.๓ ผลการ Mapping สมุนไพร ที่สำรวจพบในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี
๒๗ พื้นที่
    ๑.๔ การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญศึกษาเชิงลึกและประเมินค่าสมุนไพรที่ได้รับการคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์ นำไปสู่การพิจารณาประกาศให้เป็นสมุนไพรควบคุม
    ๑.๕ รายการสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๒๔๗ รายการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์และนำไปศึกษาเชิงลึกและประเมินค่าสมุนไพรให้เป็นสมุนไพรควบคุม
ตามมาตรา ๔๔
  ๒. พิจารณา
    ๒.๑ (ร่าง) ประกาศกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง การคุ้มครอง
สมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย สมุนไพรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ สมุนไพร
ที่อาจจะสูญพันธ์ หรือสมุนไพรที่มีศักยภาพ
    ๒.๒ รายการสมุนไพรที่มีศักยภาพของนายทะเบียนจังหวัด นำไปสู่การอนุรักษ์ คุ้มครอง
และใช้ประโยชน์
ผลที่ได้รับ ๑.
คณะอนุกรรมการฯ รับทราบ
    ๑.๑ คำสั่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ ๑๙๔/ ๒๕๕๗
ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล
รายการสมุนไพรที่มีความสำคัญและมีศักยภาพ หรือที่ใช้ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติเพื่อประกาศเป็นสมุนไพรควบคุม
    ๑.๒ สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะทำงานศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลรายการ
สมุนไพรที่มีความสำคัญและมีศักยภาพ หรือที่ใช้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อประกาศ
เป็นสมุนไพรควบคุม
    ๑.๓ ผลการ Mapping สมุนไพร ที่สำรวจพบในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี
๒๗ พื้นที่
    ๑.๔ การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญศึกษาเชิงลึกและประเมินค่าสมุนไพรที่ได้รับการคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์ นำไปสู่การพิจารณาประกาศให้เป็นสมุนไพรควบคุม โดยได้สั่งจ้างตั้งแต่วันที่
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ และทำการศึกษาเป็นระยะเวลา ๓๖๕ วัน นับถัดจากลงนาม
สัญญาจ้าง และอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาวิจัย
    ๑.๕ รายการสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๒๔๗ รายการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์และนำไปศึกษาเชิงลึกและประเมินค่าสมุนไพรให้เป็นสมุนไพรควบคุม
ตามมาตรา ๔๔ โดยควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์
Species และชื่อท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ เพื่อให้มีความถูกต้องของข้อมูลมากขึ้น และ
ควรเพิ่ม รงทอง ให้อยู่ในประเภทสมควรประกาศคุ้มครอง มีจัดกลุ่มประเภทต่างๆ
เช่น พืชวัตถุ สัตว์วัตถุ ธาตุวัตถุ ให้ถูกต้อง
  ๒. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในหลักการ
    ๒.๑ (ร่าง) ประกาศกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง การ
คุ้มครองสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย สมุนไพรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ สมุนไพรที่อาจจะสูญพันธ์ หรือสมุนไพรที่มีศักยภาพ โดยระบุเจตนารมณ์ให้ชัดเจน
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ หรือการคุ้มครอง และไม่ต้องยกคำนิยาม เพราะอาจซ้ำซ้อนกับ
นิยามศัพท์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
พ.ศ.๒๕๔๒ รวมทั้งสื่อสารการออกประกาศเพื่อมุ่งหมายการอนุรักษ์ ส่งเสริม
การใช้ประโยชน์ พร้อมบัญชี รายชื่อสมุนไพรแนบท้ายประกาศและมอบฝ่ายเลขานุการ
ประสานสำนักกฎหมาย พิจารณา (ร่าง) ให้ถูกต้องชัดเจนและเสนอตามขั้นตอนต่อไป
    ๒.๒ รายการสมุนไพรที่มีศักยภาพของนายทะเบียนจังหวัด นำไปสู่การอนุรักษ์ คุ้มครอง
และใช้ประโยชน์โดยระบุชื่อวิทยาศาสตร์กำกับด้วย เพื่อความถูกต้อง ชัดเจนของข้อมูล
ควรตัดคำว่า การคุ้มครองออก ให้เป็นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์มากกว่า และควร
พิจารณาวางแผนด้านการตลาดรองรับการรับซื้อพืชสมุนไพร ดังกล่าว
  ๓. เรื่องอื่นๆ
          ประธานได้เชิญชวนคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๑ จัดระหว่างวันที่ ๓-๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ Hall ๖-๘ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
มีพื้นที่ประมาณ ๒๐,๐๐๐ ตารางเมตร โดยแบ่งเป็น ๒ พื้นที่ คือ
    ๑. พื้นที่ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ในความรับผิดชอบของกรมฯ จะมีการจัด
นิทรรศการ แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
    ๒. พื้นที่ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ในความรับผิดชอบของมูลนิธิส่งเสริม
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะมีร้านค้าประมาณ ๕๐๐ บูธ
และบูธ OTOP ประมาณ ๕๐ บูธ

DSCF9660 DSCF9691 DSCF9670 DSCF9667 DSCF9729 DSCF9734 DSCF9722 DSCF9711 DSCF9707 DSCF9709 DSCF9681 DSCF9714 ajax lightbox galleryby VisualLightBox.com v5.9