การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ (สัญจร)
ระหว่างวันที่ ๒๐– ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

-------------------------------------------


ประธานการประชุม นายประสาท ตราดธารทิพย์
  รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 
ผู้เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ๑๘ คน และผู้เข้าร่วมประชุม ๕ คน
   
ผลที่ได้รับ ๑. รับทราบและติดตามการดำเนินงาน
    ๑.๑ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทยเพิ่มเติม
จำนวน ๒ ท่าน
    ๑.๒ ประกาศกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง การคุ้มครอง
ตำรับยาแผนไทย และตำราการแพทย์แผนไทย ที่เตรียมการประกาศกำหนดให้เป็น
ตำรับยาแผนไทยของชาติและตำราการแพทย์แผนไทยของชาติหรือตำรับยาแผนไทย
ทั่วไป และตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป พ.ศ.๒๕๕๗
    ๑.๓ การตรวจสอบจำนวนตำรับยาในตำราพระโอสถครั้งรัชกาลที่ ๒
     โดยมอบฝ่ายเลขานุการจัดเตรียมข้อมูลตำรับยาในตำราพระโอสถครั้งรัชกาล
ที่ ๒ เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป
  ๒. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
    ๒.๑ การจัดพิมพ์ชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์ ตำราการแพทย์
แผนไทยในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ทั้ง ๓ เล่ม
คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบให้จัดพิมพ์หนังสือทั้ง ๓ เล่ม ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
    ๒.๒ การสำรวจ รวบรวม และถ่ายภาพฤๅษีดัดตนจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
(วัดโพธิ์) คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบและมอบฝ่ายเลขานุการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
และดำเนินการต่อไป
    ๒.๓ (ร่าง) SOP ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล
โดยมอบฝ่ายเลขานุการตรวจสอบข้อกฎหมาย และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป
    ๒.๔ Road Map การสังคายนาศิลาจารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
โดยมอบฝ่ายเลขานุการเพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล และดำเนินการตามแผน ดังกล่าว 
      (ร่าง) หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล
    ๒.๕ โดยมอบฝ่ายเลขานุการประสานอาจารย์ภาณุมาศ ขัดเงางาม อาจารย์ประยูร สุวรรณคีรี
และนายภานุวัฒน์ โพดนิ่ม ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ยกร่างหลักเกณฑ์
ในการตรวจสอบข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล และนำเสนอ
ในการประชุมครั้งต่อไป

IMG_1467 IMG_1498 IMG_1493 IMG_1505 IMG_1469 IMG_1490 IMG_1459 IMG_1503 IMG_1504 IMG_1500 IMG_1510 IMG_1546 ajax lightbox galleryby VisualLightBox.com v5.9