การประชุมคณะอนุกรรมการ

พัฒนาระบบงานนายทะเบียนกลางและนายทะเบียนจังหวัด
วันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ โรงแรมริชมอนด์  จังหวัดนนทบุรี

-------------------------------------------


ประธานการประชุม ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.ธวัชชัย  กมลธรรม
  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 
กลุ่มเป้าหมาย
คณะอนุกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องจำนวน 40 คน
   
วัตถุประสงค์
เพื่อการพัฒนาระบบงานของนายทะเบียนกลางและนายทะเบียนจังหวัด และนักจัดการงาน
  ๑. รับทราบ
    ๑.๑ คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ที่ ๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานนายทะเบียนกลางและนายทะเบียนจังหวัด
    ๑.๒ สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒
    ๑.๓ บทบาทนายทะเบียนกลางและนายทะเบียนจังหวัด
    ๑.๔ บทบาทนักจัดการงานทั่วไป ในสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด
  ๒. พิจารณา
    ๒.๑ (ร่าง) แนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานอนุรักษ์ คุ้มครองและใช้ประโยชน์ ตามบทบาทนายทะเบียนกลาง/จังหวัด ปี ๒๕๕๘
    ๒.๒  การกำหนดกรอบพนักงานราชการสำหรับนักจัดการงานทั่วไป ๗๖ อัตรา ในสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด และอัตรากำลังบุคลากรในสำนักงานนายทะเบียนกลาง
    ๒.๓ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๙
       

ผลที่ได้รับ

๑.
คณะอนุกรรมการฯ รับทราบ
    ๑.๑ คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ที่ ๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานนายทะเบียนกลางและนายทะเบียนจังหวัด      โดยรายงานต่อที่ประชุมถึงหลักการและเหตุผลของการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ
    ๑.๒ สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ โดยเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสมุนไพร (พืช สัตว์ แร่ธาตุ) ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ถิ่นกำเนิดสมุนไพร โดยมีอธิบดีเป็น  นายทะเบียนกลาง และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นนายทะเบียนจังหวัด เป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ พระราชบัญญัตินี้
    ๑.๓ บทบาทนายทะเบียนกลางและนายทะเบียนจังหวัด
    ๑.๔ บทบาทนักจัดการงานทั่วไป ในสำนักงานนายทะเบียนจังหวัดเป็นกลุ่มบุคลากรที่มีความสำคัญ ต่อการขับเคลื่อนงานของสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด ซึ่งแต่ละบุคคล นับเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีประสบการณ์ในการดำเนินงาน
  ๒.
พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
    ๒.๑ (ร่าง) แนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานอนุรักษ์ คุ้มครองและใช้ประโยชน์ ตามบทบาทนายทะเบียนกลางและนายทะเบียนจังหวัด ปี ๒๕๕๘ มีมติมอบฝ่ายเลขานุการจัดทำลักษณะงานให้ชัดเจน ทั้งบทบาทของเขต และของจังหวัด
    ๒.๒ การกำหนดกรอบพนักงานราชการสำหรับนักจัดการงานทั่วไป ๗๖ อัตรา ในสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด และอัตรากำลังบุคลากรในสำนักงานนายทะเบียนกลาง มีมติมอบกลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักบริหารกรมฯเร่งรัดดำเนินการตามขั้นตอนโดยให้สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สนับสนุนข้อมูลประกอบการดำเนินงานต่อไป
    ๒.๓ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๙ มีมติมติ เห็นชอบ ตามข้อเสนอและมอบฝ่ายเลขานุการเร่งรัดดำเนินการปรับแก้ไข โดยควรกำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจน โดยอาจแบ่งเป็นระดับกรม ระดับภาค ระดับจังหวัดตามบทบาทภารกิจของแต่ละส่วน เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม ชัดเจนยิ่งขึ้น
  ๓.
เรื่องอื่นๆ
    ๓.๑ รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนนายทะเบียนจังหวัด เขต ๑-๑๒
      (๑) แต่ละเขตพยายามพัฒนางานแพทย์แผนไทยให้ถึงร้อยละ ๑๖ ตามตัวชี้วัดของกรมฯแต่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ เพราะในโรงพยาบาลบางแห่งมีอัตรากำลังไม่เพียงพอหากต้องการบรรลุเป้าหมายควรเพิ่มอัตรากำลัง โดยเฉพาะแพทย์แผนไทยและผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (พนังงานนวด)
      มติที่ประชุม มอบสำนักยุทธศาสตร์ เชิญจังหวัดมาชี้แจงรายละเอียดการเข้าถึง การบันทึก การนับข้อมูลตามตัวชี้วัดกรมฯ
      (๒) ประชาชนในพื้นที่ได้ทำการปลูกสมุนไพรเพื่อจำหน่าย แต่มีอุปสรรคเกี่ยวกับการจำหน่าย กล่าวคือหาแหล่งรับซื้อวัตถุดิบหายาก หากจำหน่ายให้กับภาคเอกชนจะถูกกดราคาต่ำ กรมฯควรจัดทำทะเบียนแหล่งวัตถุดิบรับซื้อสมุนไพร เพื่อที่จะส่งเสริมการปลูกสมุนไพรให้กับประชาชน
      (๓)กล่องยาแผนไทยประจำบ้าน ถูกกำหนดว่าต้องซื้อ ๕๐๐ กล่องจึงจะได้ในราคา ๒๐๐ บาทต่อกล่องเป็นการกำหนดจำนวนและราคาค่อนข้างสูง ขอให้ปรับลดราคา เพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
    ๓.๒ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป
      การกำหนดความถี่ในการประชุมคณะอนุกรรมการชุดนี้โดยอาจกำหนดเป็นรายไตรมาส   ไตรมาสละ ๑ ครั้ง กรมฯควรหากลยุทธในการเชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเข้าร่วมการประชุมฯ ด้วยตนเอง