การประชุมระดมความเห็นในการรวบรวม ตรวจสอบรายการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

เพื่อประกาศเป็นภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติ/ทั่วไป และสังคายนาสู่การใช้ประโยชน์
ในระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗

วันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร

-------------------------------------------


ประธานการประชุม ศ.ดร.ภก.ชยันต์  พิเชียรสุนทร
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
ผู้เข้าร่วมประชุม
คณะทำงานฯ ๑๐ คน และผู้เข้าร่วมประชุม ๕ คน
   
ผลที่ได้รับ ๑. รับทราบและติดตามการดำเนินงาน
    ๑.๑ (ร่าง) SOP ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล
    ๑.๒ คำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล จำนวน ๖ คำขอ
  ๒. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
    ๒.๑ คำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล จำนวน ๖ คำขอ
           โดยมอบฝ่ายเลขานุการตรวจสอบรายละเอียดและประสานผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิ
ดังกล่าวให้ส่งรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อไป
    ๒.๒ การจัดพิมพ์หนังสือตำราการแพทย์แผนไทยในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
(วัดโพธิ์) จากศิลาจารึกที่มีการตรวจสอบกับต้นฉบับศิลาจารึกวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) พ.ศ. ๒๕๐๕ ที่มีความชัดเจน สมบูรณ์ จำนวน ๒๖๗ แผ่น
โดยแบ่งเนื้อหาการจัดพิมพ์เป็น ๓ เล่ม ประกอบด้วย
      ๑. ชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์ เล่ม ๑ ตำราแผนนวดของไทย
ในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
      ๒. ชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์ เล่ม ๒ ตำราการแพทย์แผนไทย
ในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
      ๓. ชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์ เล่ม ๓ ตำราการแพทย์แผนไทย
ในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
      คณะทำงานฯ เห็นชอบให้จัดพิมพ์หนังสือตำรายาฯ ดังกล่าว เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และนำไปสู่การสังคายนาใช้ประโยชน์ โดยจะนำแจกให้กับคณะ
อนุกรรมการฯ และคณะทำงานฯ ต่อไป
DSCF8575 DSCF8595DSCF8621DSCF8614DSCF8597 DSCF8579 DSCF8585 DSCF8599 DSCF8586 DSCF8640 DSCF8606 DSCF8657 ajax lightbox galleryby VisualLightBox.com v5.9