การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด (สัญจร)

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ณ จังหวัดมหาสารคาม

-------------------------------------------


ประธานการประชุม นายประสาท ตราดธารทิพย์
  รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
และคณะอนุกรรมการฯ จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
   
วัตถุประสงค์
๑. รับทราบ
    ๑.๑ การตรวจสอบพิกัดและลักษณะประเภทของพื้นที่ที่เป็นถิ่นกำเนิดสมุนไพรเป้าหมายปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ (๑๐ พื้นที่)
    ๑.๒ ทบทวน (ร่าง) คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์ คุ้มครองสมุนไพรและถิ่นกำเนิด
    ๑.๓ รายการสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๒๔๗ รายการที่สำรวจพบในพื้นที่เขตอนุรักษ์
ตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๗ พื้นท
 
๒. พิจารณา
    ๒.๑ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ๑)
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๙
    ๒.๒ ติดตามผลการดำเนินงานอนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์พื้นที่ถิ่นกำเนิดสมุนไพร
      ๑) พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน อำเภอนาเชือก และป่าวัฒนธรรมหนองฮี
    อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
      ๒) พื้นที่ป่าดงนามล ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
 
ผลที่ได้รับ
๑. คณะอนุกรรมการรับทราบ
    ๑.๑ การตรวจสอบพิกัดและลักษณะประเภทของพื้นที่ที่เป็นถิ่นกำเนิดสมุนไพรเป้าหมายปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ (๑๐ พื้นที่) โดยให้นำกลับไปตรวจสอบพิกัดและลักษณะประเภท
ของพื้นที่ตามข้อคิดเห็นของผู้แทนจากกรมป่าไม้
    ๑.๒ ทบทวน (ร่าง) คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์ คุ้มครองสมุนไพรและถิ่นกำเนิด โดยให้ปรับข้อความ
เพื่อครอบคลุมการทำงานให้มากขึ้น และให้สำนักกฎหมาย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ปรับข้อความดังกล่าว
    ๑.๓ รายการสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๒๔๗ รายการที่สำรวจพบในพื้นที่เขตอนุรักษ์
ตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๗ พื้นที่ โดยควรตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ สรรพคุณให้
ถูกต้อง และควรประเมินคุณภาพจากหมอพื้นบ้าน พ่อค้ายาสมุนไพร เพื่อตรวจสอบสถานะ
สมุนไพรที่ใช้มาก และใกล้สูญพันธุ์ เพราจะได้ข้อมูลที่ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด
 
๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอแนะ
    ๒.๑ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ๑)
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๙ โดยเสนอแนะให้ปรับยุทธศาสตร์ บางยุทธศาสตร์เป็นเพียง
กิจกรรม ให้เพิ่มเติมเป้าประสงค์ มาตรการและกลยุทธ และควรสร้างระบบกลไกการ
คุ้มครอง และการมีส่วนร่วมเพิ่มเติม
    ๒.๒ ติดตามผลการดำเนินงานอนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์พื้นที่ถิ่นกำเนิดสมุนไพร
      ๑) พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน อำเภอนาเชือก และป่าวัฒนธรรมหนองฮี
   อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
     

๒) พื้นที่ป่าดงนามล ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่ทั้ง ๒ พื้นที่
   ได้มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน เป้าหมายการดำเนินงานตามแนวทาง
   ที่ได ้สนับสนุนงบประมาณ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีการประชุมใน
   เรื่องดังกล่าว

 
๓. ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานในพื้นที่
    ๓.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพง จังหวัดมหาสารคาม เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการ
แพทย์แผนไทย มีการส่งเสริมการปลูกและใช้สมุนไพรในครัวเรือน มีคลินิกบริการ
ด้านการแพทย์แผนไทย รักษาด้วยยาสมุนไพร นวดแผนไทย การประคบสมุนไพร
การทับหม้อเกลือ การดูแลมารดาหลังคลอด การฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤต อัมพาต และมีจุดเด่น
ของความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะ อบต. สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน
รวมทั้งการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากป่าสมุนไพร พร้อมทั้งให้ความสำคัญการพัฒนา
ระบบงานบริการ โดยจะสนับสนุนการจัดจ้างแพทย์แผนไทยเพิ่มเติม
    ๓.๒ พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน อำเภอนาเชือก และป่าวัฒนธรรมหนองฮี อำเภอเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม พบว่า พื้นที่ดังกล่าว เป็นตัวอย่างการบูรณาการที่เกิดขึ้นจริงในระดับ
พื้นที่ ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานมีเครือข่ายเฝ้าระวัง อนุรักษ์ สมุนไพร
โดยเฉพาะป่าวัฒนธรรมหนองฮี จากการตรวจสอบพิกัด พบว่า เป็นป่านอกเขตอนุรักษ์
ตามมาตรา ๖๑ ของพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจะได้มีการจัดทำระบบ/กลไกรองรับต่อไป
 
DSCF8265 DSCF8364 DSCF8359 DSCF8274 DSCF8443 DSCF8426 DSCF8271 DSCF8286 DSCF8275 DSCF8276 DSCF8284 DSCF8295 DSCF8344 DSCF8347 DSCF8356 DSCF8357 DSCF8361 DSCF8397 DSCF8526 DSCF8536 DSCF8372 DSCF8374 DSCF8502 DSCF8381 DSCF8545 DSCF8566 DSCF8410 DSCF8552 ajax lightbox galleryby VisualLightBox.com v5.9