การประชุมระดมความเห็นในการรวบรวม ตรวจสอบรายการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
เพื่อประกาศเป็นภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติ/ทั่วไป และสังคายนาสู่การใช้ประโยชน์

ในระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

วันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

-------------------------------------------

ประธานการประชุม       นายประสาท ตราดธารทิพย์รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก       
ผู้เข้าร่วมประชุม           คณะทำงานฯ๑๑ คน และผู้เข้าร่วมประชุม ๓ คน
ผลที่ได้รับ                 
๑. รับทราบและติดตามการดำเนินงาน
           ๑.๑คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและกลั่นกรอง ตำรับยาแผนไทยเพื่อประกาศเป็นตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ/ทั่วไป เพิ่มเติม
            ๑.๒การออกประกาศกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อคุ้มครองตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ
            ๑.๓ภาพรวมระบบฐานข้อมูล เพื่อรองรับการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของสำนักนายทะเบียนกลาง
            ๑.๔รายการตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยจากฐานข้อมูลไมโครฟิล์มที่ปริวรรตแล้ว จำนวน ๑๕๗ รายการ
เพื่อเตรียมประกาศกำหนดเป็นตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ/ทั่วไป
๒. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
           ๒.๑(ร่าง) SOPขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล
โดยมอบฝ่ายเลขานุการตรวจสอบรายละเอียดขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคลและสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงแต่ละขั้นตอนให้ถูกต้อง
           ๒.๒Road Map การสังคายนาศิลาจารึก ตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
คณะทำงานฯ เห็นควรให้ปรึกษาแพทย์แผนไทยผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบสังคายนาศิลาจารึก ตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
           ๒.๓ คำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล จำนวน ๖ คำขอ
โดยมอบฝ่ายเลขานุการตรวจสอบรายละเอียดและประสานผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิดังกล่าว  ให้ส่งรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประกอบการพิจารณา ครั้งต่อไป
           ๒.๔ การพิจารณาแผ่นศิลาจารึกตำรายาในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

คณะทำงานฯ เห็นควรให้จัดพิมพ์หนังสือตำรายาในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จากแผ่นศิลาจารึกจำนวน ๒๖๗ แผ่น ไปก่อน เนื่องจากเนื้อหามีความสมบูรณ์แล้ว