การประชุมคณะทำงานศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลรายการสมุนไพรที่มีความสำคัญและมีศักยภาพ

หรือที่ใช้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อประกาศเป็นสมุนไพรควบคุม
วันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ ชั้น กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------


ประธานการประชุม นายประสาท ตราดธารทิพย์
  รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 
กลุ่มเป้าหมาย
คณะทำงานฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐ คน
     
วัตถุประสงค์
๑.  รับทราบ
    ๑.๑ คำสั่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ ๑๙๔/ ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓
พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลรายการสมุนไพรที่มี
ความสำคัญและมีศักยภาพ หรือที่ใช้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อประกาศเป็นสมุนไพร
ควบคุม
    ๑.๒ รายการสมุนไพรที่มีความสำคัญและได้รับการศึกษาประเมินค่าที่ผ่านมา
    ๑.๓ การ Mapping สมุนไพร ที่สำรวจพบในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๗ พื้นที่
 
๒.   พิจารณา
    ๒.๑ รายการสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๒๔๗ รายการที่สำรวจพบในพื้นที่เขตอนุรักษ์
ตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๗ พื้นที่
    ๒.๒ การคัดเลือกสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๒๔๗ รายการ ที่มีความสำคัญ เพื่อประกาศ
คุ้มครองสมุนไพร
    ๒.๓ การคัดเลือกสมุนไพรที่มีความสำคัญ หรืออาจจะสูญพันธุ์ นำไปสู่การอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์
    ๒.๔ รายการสมุนไพรในตำรับยาเบญจอำมฤตย์ ๙ รายการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกตามหลัก
เกณฑ์และนำไปศึกษาเชิงลึกและประเมินค่าสมุนไพรให้เป็นสมุนไพร ควบคุมตาม
มาตรา ๔๔
ผลที่ได้รับ
๑.  คณะอนุกรรมการฯ รับทราบ
    ๑.๑ คำสั่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ ๑๙๔/ ๒๕๕๗ ลงวันที่
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลรายการ
สมุนไพรที่มีความสำคัญและมีศักยภาพ หรือที่ใช้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อประกาศ
เป็นสมุนไพรควบคุม
    ๑.๒ รายการสมุนไพรที่มีความสำคัญและได้รับการศึกษาประเมินค่าที่ผ่านมา
    ๑.๓ การ Mapping สมุนไพร ที่สำรวจพบในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๗ พื้นที่
โดยควรทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ทางจังหวัดแจ้งพืชสมุนไพร หากมีการค้นพบเพิ่มเติม
ในพื้นที่ โดยให้บันทึกภาพและระบุลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เช่น ดอก ใบ ผล เมล็ด
เพื่อจำแนกต้นพืชให้ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ
 
๒.   พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
    ๒.๑ รายการสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๒๔๗ รายการที่สำรวจพบในพื้นที่เขตอนุรักษ์
ตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๗ พื้นที่ ให้ประสานความถูกต้องทางด้านพฤกษศาสตร์และด้าน
ตำรับยา กับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
    ๒.๒ การคัดเลือกสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๒๔๗ รายการ ที่มีความสำคัญ เพื่อประกาศ
คุ้มครองสมุนไพร ให้ประสานผู้แทนจากสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จำแนกข้อมูลสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติทั้ง ๒๔๗ รายการ ตามหมวดหมู่เป็นเครื่องยา
ผลิตภัณฑ์ หรือสมุนไพร
    ๒.๓ การคัดเลือกสมุนไพรที่มีความสำคัญ หรืออาจจะสูญพันธุ์ นำไปสู่การอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ ควรแยกประเภทสมุนไพรที่มีความซ้ำซ้อนกับในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๒๔๗
รายการ และวิเคราะห์สมุนไพรในส่วนที่ไม่ซ้ำกัน
    ๒.๔ รายการสมุนไพรในตำรับยาเบญจอำมฤตย์ ๙ รายการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์
และนำไปศึกษาเชิงลึกและประเมินค่าสมุนไพรให้เป็นสมุนไพร ควบคุมตามมาตรา ๔๔
ให้ตรวจสอบความถูกต้องของตำรับยาทั้ง ๙ รายการ ทั้งในด้านพฤกษศาสตร์และประโยชน์
ทางยา
 
DSCF8162 DSCF8174 DSCF8168 DSCF8176 DSCF8180 DSCF8197 DSCF8206 DSCF8199 DSCF8181 ajax lightbox galleryby VisualLightBox.com v5.9