การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนายทะเบียนกลาง / จังหวัด

ในการใช้โปรแกรมจดทะเบียนสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล
ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

-------------------------------------------


ประธานการประชุม นายประสาท  ตราดธารทิพย์
  รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร ผู้แทนนายทะเบียนจังหวัด ผู้รับผิดชอบงาน นักจัดการงานทั่วไป และผู้เกี่ยวข้อง
จำนวน ๑๕๑ คน
     
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีการสนับสนุนการดำเนินงาน สื่อสารนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน
นายทะเบียนกลาง/จังหวัด โดยเฉพาะการให้บริการจดทะเบียนสิทธิ ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ส่วนบุคคล
       
ผลที่ได้รับ ๑. ผู้บริหาร ผู้แทนนายทะเบียนจังหวัด ผู้รับผิดชอบงาน และผู้เกี่ยวข้อง รับทราบ
    ๑.๑ แนวทางการอนุรักษ์คุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
    ๑.๒ การบริหารจัดการเชิงศักยภาพ ตามบทบาทนายทะเบียนจังหวัด ในการอนุรักษ์ คุ้มครอง
และใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
    ๑.๓ กรอบทิศทางการพัฒนาระบบงานสำนักงานนายทะเบียนจังหวัดและแนวทางการสนับสนุนการ
ดำเนินงาน ในปี ๒๕๕๘
    ๑.๔ แนวทาง ขั้นตอน และแบบคำขอในการรับบริการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล
      ๑.๔.๑  นายทะเบียนจังหวัด มอบหมายบุคลากรทำหน้าที่รับคำขอ เอกสารหลักฐาน
พร้อมแสดงข้อมูลรายละเอียดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ส่งให้กรมพิจารณานำเสนอ
คณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย
      ๑.๔.๒ ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ท้องที่ในการเผยแพร่/ปิดประกาศข้อมูลข่าวสาร
และพิจารณาให้สิทธิดังกล่าว กฎกระทรวงการขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยฯ อยู่ระหว่างการพัฒนา โปรแกรมรองรับการขอยื่นจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาฯ
  ๒. ผู้แทนนายทะเบียนจังหวัด นักจัดการงานทั่วไปและผู้เกี่ยวข้อง ได้เสนอแนะ
    ๒.๑ เร่งรัดผลักดัน ลูกจ้างงบประมาณ กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในสำนักงาน
นายทะเบียน จังหวัดทุกแห่ง ให้มีความมั่นคงและมีสวัสดิการ โดยเฉพาะเป็นพนักงาน
ราชการหรือข้าราชการตามเหตุผลความจำเป็น
    ๒.๒ แนวทางการสนับสนุนนายทะเบียนจังหวัด ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบงานรองรับการ
จดทะเบียนสิทธิ ขอให้พิจารณาปรับให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับสถานการณ์ของจังหวัด
    ๒.๓ ควรมีการจัดประชุมเพื่อสื่อสาร แลกเปลี่ยน สร้างความรู้ ความเข้าใจหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับ
กฎหมาย บทบาทหน้าที่ในการอนุรักษ์ คุ้มครอง แก่นายทะเบียนจังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่องรวมถึงการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างสมรรถนะผู้แทนนายทะเบียนและ
นักจัดการงานทั่วไป
    ๒.๔ ให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกทำหนังสือแจ้งบทบาทนักจัดการ
งานทั่วไป รวมถึงจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยส่วนบุคคล ในภาพรวมให้นายทะเบียนจังหวัดทราบ
  ๓. การประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ได้รับผลกระทบ
      นักจัดการงานทั่วไป ๗๖ คน ตอบแบบประเมินผล ๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีผล
    การประเมินความพึงพอใจ ในภาพรวมของกลุ่มเป้าหมายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
อยู่ในระดับดี-ดีมาก มีเฉลี่ย ร้อยละ ๘๐.๕๓
DSCF7471 DSCF7601 DSCF7761 DSCF7568 DSCF7519 DSCF7622 DSCF7397 DSCF7400 DSCF7773 DSCF7612 DSCF7670 DSCF7676 DSCF7679 DSCF7680 DSCF7538 DSCF7545 DSCF7554 DSCF7664 DSCF7669 DSCF7681 DSCF7731 DSCF7529 DSCF7510 DSCF7509 DSCF7481 DSCF7483 DSCF7485 DSCF7496 DSCF8025 DSCF8077 DSCF7900 DSCF7901 DSCF7908 DSCF7943 DSCF7944 DSCF7932ajax lightbox galleryby VisualLightBox.com