การประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไก การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

สู่เป้าหมายนำการแพทย์แผนไทยเป็นแพทย์แผนหลักของชาติไทย
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ กิจการศูนย์สมุทรกีฬา ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

-------------------------------------------


ประธานการประชุม นายกฤตธัช  โชติชนะเดชา
  ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
 
กลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จำนวน ๑๘ คน
     
วัตถุประสงค์
ทบทวนผลการปฏิบัติงานไตรมาส ๔ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กำหนดแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ
๒๕๕๘ และจัดทำร่างยุทธศาสตร์การคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และ
บทบาทภารกิจ/IPA รายบุคคล
๑. รับทราบ      
  ๑.๑
ผลงานอนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สมุนไพร และถิ่นกำเนิด
  ๑.๒
กรอบนโยบายกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  ๑.๓
กรอบการจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๘
  ๑.๔
รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  ๑.๕
สรุปโครงการคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ตาม SRM)
2. พิจารณา    
  ๒.๑ โครงสร้างภารกิจ/โครงสร้างอัตรากำลังของสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  ๒.๒
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
   
ทางเลือก (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙
  ๒.๓ บทบาทภารกิจและหน้าที่
ผลที่ได้รับ    
  ๑.
เจ้าหน้าที่สำนักคุ้มครองฯ รับทราบ
    ๑.๑ ผลงานอนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สมุนไพร และ
ถิ่นกำเนิด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีประเภท ผลงาน ทั้งหมด ๖ ประเภท คือ
      ๑) ด้านพัฒนาระบบและกลไกการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยสมุนไพรและถิ่นกำเนิด
      ๒) ด้านคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
      ๓) ด้านคุ้มครองสมุนไพรและถิ่นกำเนิด
      ๔) ด้านการพัฒนาระบบสนับสนุนนายทะเบียนกลาง/จังหวัดและกลุ่มบุคคล ๗ กลุ่ม
      ๕) ด้านระบบกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ
      ๖) ผลงานตามนโยบายบูรณาการงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗
    ๑.๒
แผนทศวรรษพัฒนากรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จัดทำโดย
ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ. ธวัชชัย  กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และ
การแพทย์ทางเลือกซึ่งนำเสนอถึงแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกรมฯ
ความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ จุดหมายปลายทาง และความคาดหวังในทศวรรษหน้า
    ๑.๓
สรุปคำของบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
    ๑.๔
รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และได้
สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละด้านของตัวชี้วัดทั้ง ๕ ตัว พร้อมติดตามงานและเอกสาร
ประกอบรายไตรมาส ๓ เพื่อสรุปผลงานส่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  ๒. พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
    ๒.๑ โครงสร้างภารกิจ/โครงสร้างอัตรากำลังของสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้ขอสนับสนุนอัตรากำลังเพิ่มเติม เพื่อให้รองรับกับ
ภารกิจหลักในการดำเนินการให้มีการอนุรักษ์คุ้มครอง และเฝ้าระวัง ภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย สมุนไพร และถิ่นกำเนิด ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับสากล อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน อีกทั้งให้เกิดความต่อเนื่อง
ของการดำเนินงานดังกล่าว ทั้งขออนุมัติปรับตำแหน่งที่มีอยู่ในอัตรากำลังเดิม ให้มีความ
สอดคล้องกับภารกิจงานที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน
    ๒.๒ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙ ซึ่งสำนักฯมี วิสัยทัศน์
    "อนุรักษ์ คุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยอย่างยั่งยืน
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน"
      ยุทธศาสตร์ทั้งหมด ๕ ยุทธศาสตร์
      ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง
      ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สมุนไพร และถิ่นกำเนิด
      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สมุนไพร
และถิ่นกำเนิด
      ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สมุนไพรและ
ถิ่นกำเนิด
      ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สู่การคุ้มครอง
และใช้ประโยชน์
      ระยะเวลาของแผน :
       กำหนดเป็นแผน ๑๒ ปี สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑, ๑๒, ๑๓

DSCF6760 DSCF6771 DSCF6768 DSCF6779 DSCF6781 DSCF6761 DSCF6774 DSCF6772 DSCF6766 ajax lightbox galleryby VisualLightBox.com v5.9