การประชุมติดตามการดำเนินการสำรวจ รวบรวมทะเบียนภูมิปัญญา

การแพทย์แผนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

วันศุกร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------

         สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ได้รับอนุมัติให้จัดประชุมติดตามการสำรวจ รวบรวมทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
ในวันวันศุกร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐  –  ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
         ๑. นายประสาท ตราดธารทิพย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกิจกรรมของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ซึ่งจะจัดพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๗ และการสวดมนต์บำบัด ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้
         ๒. ผลการสำรวจ รวบรวมทำเบียนภูมิปัญญาฯ และบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย จำนวนบุคลากร
๒ รายการ ตำราการแพทย์แผนไทย ๑๓ รายการ ตำรับยา ๑,๑๐๙ รายการ
             ๒.๑ เขตคลองสาร ตำราการแพทย์แผนไทย ๕ รายการ ตำรับยา ๒๐๐ รายการ
             ๒.๒ เขตบางคอแหลม ตำราการแพทย์แผนไทย ๕ รายการ ตำรับยา ๓๘๐ รายการ
             ๒.๓ เขตตลิ่งชัน ตำราการแพทย์แผนไทย ๑ รายการ ตำรับยา ๑๐๐ รายการ
             ๒.๔ เขตหนองแขม ตำรับยา ๑๑๘ รายการ
             ๒.๕ เขตราษฎร์บูรณะ บุคลากร ๒ รายการ ตำราการแพทย์แผนไทย ๑ รายการ
                  ตำรับยา ๑๐๐ รายการ
             ๒.๖ เขตวัฒนา ตำราการแพทย์แผนไทย ๑ รายการ ตำรับยา ๒๑๑ รายการ   
         ๓. จากการติดตามทราบว่า เขตบางขุนเทียน  ยานนาวา และพระโขนง พร้อมส่งมอบงาน
ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
         ๔. การจัดทำบัตรประจำตัวอาสาสมัคร จะได้นำเสนออธิบดีลงนามต่อไป

                            ๕. กำหนดประชุมติดตามการดำเนินการสำรวจ รวบรวมและจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งต่อไป วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗