การประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสมุนไพรและถิ่นกำเนิด

วันจันทร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------


ประธานการประชุม     ผศ.(พิเศษ) ดร. นพ. ธวัชชัย กมลธรรม
      อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
    และคณะทำงานฯ จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
เพื่อ
  ๑. รับทราบ
    ๑.๑ คำสั่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ ๑๘๔/๒๕๕๗ ลงวันที่
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์การคุ้มครองภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยสมุนไพรและถิ่นกำเนิด
    ๑.๒ คำสั่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ ๒๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่
๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์การคุ้มครองภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยสมุนไพรและถิ่นกำเนิด (เพิ่มเติม)
    ๑.๓ แผนทศวรรษพัฒนากรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
    ๑.๔ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย (ฉบับ ๑)  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒
    ๑.๕ สาระสำคัญตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
พ.ศ.๒๕๔๒
    ๑.๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
    ๑.๗ (ร่าง) Swot Analysis การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
     
  ๒. พิจารณา
    ๒.๑ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ คุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ๑)
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒
       
ผลที่ได้รับ ๑. รับทราบ
    ๑.๑ คำสั่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ ๑๘๔/๒๕๕๗ ลงวันที่
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์การคุ้มครองภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยสมุนไพรและถิ่นกำเนิด
    ๑.๒ คำสั่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ ๒๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่
๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์การคุ้มครองภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยสมุนไพรและถิ่นกำเนิด (เพิ่มเติม)
    ๑.๓ แผนทศวรรษพัฒนากรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
    ๑.๔ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย (ฉบับ ๑)  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒
    ๑.๕ สาระสำคัญตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
พ.ศ.๒๕๔๒
    ๑.๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
    ๑.๗ (ร่าง) Swot Analysis การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
       
  ๒. พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
          (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ คุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ๑)
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ โดยเสนอแนะให้
    ๒.๑ ปรับแก้ไขชื่อแผนยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมต่อการคุ้มครองสมุนไพรและ ถิ่นกำเนิด
ของสมุนไพร และปรับแก้ไขวิสัยทัศน์ให้มีความกระชับ ชัดเจน
    ๒.๒ กำหนดระยะเวลาของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  หรือแผนการดำเนินงานของกลุ่มประเทศอาเซียน
    ๒.๓ พิจารณาปรับแก้ไขรายละเอียด (ร่าง) ยุทธศาสตร์คุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ให้สอดคล้องกับแผนทศวรรษพัฒนากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
    ๒.๔ การกำหนดยุทธศาสตร์ คณะทำงานฯ ได้เสนอ ๒ แนวคิด ได้แก่
     
-
กำหนดยุทธศาสตร์โดยใช้กลุ่มของสิ่งที่ต้องการอนุรักษ์ คุ้มครองฯ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ยุทธศาสตร์สมุนไพร ยุทธศาสตร์ถิ่นกำเนิด
ของสมุนไพร ยุทธศาสตร์ระบบสารสนเทศด้านการแพทย์แผนไทย
     
-
กำหนดยุทธศาสตร์โดยกระบวนการ/กลไกดำเนินการเป็นหลัก ได้แก่
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ยุทธศาสตร์การคุ้มครอง ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและใช้
ประโยชน์ ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสารสนเทศ
    ๒.๕ กำหนดกลวิธีการดำเนินงานให้มีความครอบคลุม โดยคำนึงถึงประเด็นต่างๆ
     
-
การแพทย์แผนไทย ต้องได้รับการพัฒนาทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์
ต่อสุขภาพของคนไทยแบบองค์รวม
     
-
ครอบคลุมประเด็นการอนุรักษ์ คุ้มครอง ส่งเสริม และใช้ประโยชน์ ทั้งเรื่องภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย สมุนไพร และถิ่นกำเนิดของสมุนไพร
     
-
การคุ้มครองภูมิปัญญาฯ สมุนไพร และถิ่นกำเนิดของสมุนไพร มีลักษณะเฉพาะ และ
แนวทางการดำเนินงานที่แตกต่างกัน ควรกำหนดกลวิธีให้สอดคล้องกับบริบท
     
-
กลวิธีสนับสนุนการพัฒนาในทุกระดับ ตั้งแต่ครัวเรือน ชุมชน ธุรกิจภายในประเทศ
ธุรกิจส่งออก และแต่ละระดับควรมีความสอดคล้องกัน
     
-
กลวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชน สอดรับกับวิถีชีวิตชุมชน
     
-
ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับตลาดการค้า ตั้งแต่ระดับชุมชน
ถึงระดับสากล
     
-
ให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาเดินได้ และจัดการสู่คัมภีร์อื่นได้
     
-
คำนึงถึงการทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นสำคัญ
    ๒.๖ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ คุ้มครองฯ ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของแผนทศวรรษ
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งจะได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เกี่ยวข้อง อดีตอธิบดี ร่วมวิจารณ์ และให้ข้อเสนอแนะ แผนทศวรรษฯ ดังกล่าว
ยังมีแผนย่อยด้านพัฒนากำลังคน การนวดไทย การวิจัย การพัฒนาระบบสารนิเทศ ฯลฯ
กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ โดยเริ่มดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

DSCF6534 DSCF6532 DSCF6562
DSCF6587 DSCF6581 DSCF6545
DSCF6573 DSCF6560 DSCF6578
DSCF6539 DSCF6561 DSCF6564
DSCF6556 DSCF6558 DSCF6566 ajax lightbox galleryby VisualLightBox.com v5.9