การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ ชั้น กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------


ประธานการประชุม ผศ. (พิเศษ) ดร. นพ. ธวัชชัย กมลธรรม
  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 
กลุ่มเป้าหมาย คณะอนุกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐ คน
   
วัตถุประสงค์
เพื่อ
  ๑. รับทราบ
    ๑.๑ รายงานการแจ้งการครอบครองฯและการปลูกฯ สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) สิ้นปีปฏิทิน
      ปี ๒๕๕๖
    ๑.๒ ตารางแสดงความสัมพันธ์รายการสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๒๔๗ รายการที่พบในพื้นที่
      เขตอนุรักษ์ฯ ๒๗ พื้นที่ ตามมติคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด
    ๑.๓ การยก (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (๔ รายการ) ตาม
      พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒
    ๑.๔ การตรวจสอบข้อมูลสมุนไพร ๒๒ รายการ
    ๑.๕ การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญศึกษาเชิงลึกและประเมินค่าสมุนไพรที่ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ นำไปสู่การพิจารณาประกาศให้เป็นสมุนไพรควบคุม
  ๒. พิจารณา
    ๒.๑ รายการสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๒๔๗ รายการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์
      และนำไปศึกษาเชิงลึกและประเมินค่าสมุนไพรให้เป็นสมุนไพรควบคุมตามมาตรา ๔๔
    ๒.๒ รายการสมุนไพรในตำรับยาเบญจอำมฤตย์ ๙ รายการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์
      และนำไปศึกษาเชิงลึกและประเมินค่าสมุนไพรให้เป็นสมุนไพร ควบคุมตามมาตรา ๔๔
ผลที่ได้รับ ๑. คณะอนุกรรมการฯ รับทราบ
    ๑.๑ รายงานการแจ้งการครอบครองฯและการปลูกฯ สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) สิ้นปีปฏิทิน
      ปี ๒๕๕๖ โดยเสนอแนะให้ น่าจะทำงานร่วมกับเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอในการรายงาน
      ข้อมูลเพื่อจะได้หาข้อมูลอื่นด้วย ไม่ใช่รายงานเพียงด้านเดียว เพื่อจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
    ๑.๒ ตารางแสดงความสัมพันธ์รายการสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๒๔๗ รายการที่พบในพื้นที่
      เขตอนุรักษ์ฯ ๒๗ พื้นที่ ตามมติคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด โดยเสนอ
      แนะให้
      ๑. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ Species สรรพคุณให้ถูกต้อง
      ๒. ควรบอกปริมาณการพบพืชชนิดนั้น ในพื้นที่อนุรักษ์ ด้วย
    ๑.๓ การยก (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (๔ รายการ)ตามพระราช
      บัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ โดยเสนอแนะให้
      ๑. จัดทำเป็นประกาศของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการ
          ประกาศให้การส่งเสริมพืชทั้ง ๔ ชนิดแทนการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรา
    ๔๔, ๔๕
      ๒. ส่งต่อข้อมูลให้กระเทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการไปสนับสนุนส่งเสริมการปลูกพืช
     ทั้ง ๔ ชนิด
    ๑.๔ การตรวจสอบข้อมูลสมุนไพร ๒๒ รายการ โดยควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลชื่อ
      วิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ Species สรรพคุณ ให้ถูกต้อง
    ๑.๕ การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญศึกษาเชิงลึกและประเมินค่าสมุนไพรที่ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์
      ทางวิชาการ นำไปสู่การพิจารณาประกาศให้เป็นสมุนไพรควบคุม
  ๒. พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
    ๒.๑ รายการสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๒๔๗ รายการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์
      และนำไปศึกษาเชิงลึกและประเมินค่าสมุนไพรให้เป็นสมุนไพร ควบคุมตามมาตรา ๔๔ โดย
      เสนอแนะให้
    ๒.๒ รายการสมุนไพรในตำรับยาเบญจอำมฤตย์ ๙ รายการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์
      และนำไปศึกษาเชิงลึกและประเมินค่าสมุนไพรให้เป็นสมุนไพร ควบคุมตามมาตรา ๔๔ โดย
      เสนอแนะให้
      ๑. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ Species สรรพคุณให้ถูกต้อง
      ๒. ควรตั้งคณะทำงาน ภายใต้คณะอนุกรรมการฯ ในการตรวจสอบพืชสมุนไพรทั้ง ๒๔๗
    รายการ หรือพืชสมุนไพรที่มีความสำคัญ/มีศักยภาพ ทั้งในทางการแพทย์ / เศรษฐกิจ
  ๓. สมุนไพรที่ใช้เป็นยารักษาโรคที่เป็นปัญหาหรือโรคเรื้อรัง
       
      ทั้ง ๒ รายการ ดังกล่าว มอบฝ่ายเลขานุการ จัดทำในภาพรวม โดยพิจารณารายการสมุนไพร
 
ที่ใช้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๒๔๗ รายการก่อน เพื่อนำไปสู่การประกาศคุ้มครอง ตามมาตรา ๑๒ แห่ง
 
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ และคัดเลือกศึกษา
ประเมินค่าเพื่อพิจารณาประกาศให้เป็นสมุนไพรควบคุมต่อไป

DSCF5495 DSCF5491 DSCF5510 DSCF5526 DSCF5488 DSCF5473 DSCF5485 DSCF5481 DSCF5483 DSCF5508 DSCF5468 DSCF5496 ajax lightbox galleryby VisualLightBox.com v5.9