การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ (สัญจร)

วันที่ ๑ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

-------------------------------------------


ประธานการประชุม ผศ. (พิเศษ) ดร. นพ.ธวัชชัย  กมลธรรม
  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 
ผู้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการฯ ๑๖ คน และผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐ คน
   
ผลที่ได้รับ
๑.  รับทราบและติดตามการดำเนินงาน
  ๑.๑ รายงานตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทย
ทั่วไปหรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป ที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย
  ๑.๒ ประกาศกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง รายละเอียดการ
ยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๗
  ๑.๓ ร่างกฎกระทรวงการประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยทั่วไปและตำราการแพทย์แผนไทย
ทั่วไป พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงการประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยของชาติและตำรา
การแพทย์แผนไทย ของชาติ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขอรับอนุญาตและการอนุญาต
ข้อจำกัดสิทธิและค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติและตำรา
การแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ. ....
  ๑.๔ คำขอการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล จำนวน  ๑๑ คำขอ
  ๑.๕ แผนการพิจารณาตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๗ เพื่อเตรียม
ประกาศกำหนดเป็นตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ และ
ตำรับยาแผนไทยทั่วไป หรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป
  ๑.๖ (ร่าง) แบบฟอร์มตรวจสอบรายละเอียดการกรอกในแบบคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล
  ๑.๗ คัมภีร์การแพทย์แผนไทยจากฐานข้อมูลไมโครฟิล์ม สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
เปรียบเทียบกับตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ สงเคราะห์ เล่ม ๑ ร.ศ. ๑๒๖ และเล่ม ๒
ร.ศ. ๑๒๘ ของพระยาพิษณุประสาทเวช
 
๒. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
  ๒.๑ รายงานตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ และตำรับยาแผนไทย
ทั่วไปหรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป ที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย
  ๒.๒ ให้จัดทำคู่มือขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล
Standard operating procedure (SOP) เพื่อเป็นคู่มือในการจดทะเบียนสิทธิใน
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคลให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
  ๒.๓ รายการตำราการแพทย์แผนไทยในครอบครองของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก เพื่อเตรียมประกาศกำหนดเป็นตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและ
ตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป จำนวน ๑๑ รายการ
        โดยเห็นชอบให้ตำราการแพทย์แผนไทย จำนวน ๙ รายการ เป็นตำราการแพทย์
แผนไทยทั่วไปและตำราการแพทย์แผนไทย ๓ รายการเห็นควรประกาศกำหนดให้เป็นตำรา
การแพทย์แผนไทยของชาติ
  ๒.๔ การจัดทำตำราศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ตามเนื้อหาตำรา
ศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) พ.ศ. ๒๕๐๕
        โดยเห็นชอบให้จัดพิมพ์ตำราศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
แบ่งออกเป็น ๓ ส่วนคือ
    ส่วน ๑ จัดพิมพ์เป็นภาพถ่ายจากศิลาจารึก ขนาดภาพถ่ายให้สามารถอ่านตัวอักษรได้
             เป็นขนาด A 3
    ส่วน ๒ จัดพิมพ์คำปริวรรตให้ตรงกับอักษรเดิมบนภาพศิลาจารึก
    ส่วน ๓ จัดพิมพ์คำอ่านปัจจุบัน และคำอภิธานศัพท์
    มอบฝ่ายเลขานุการเร่งรัดดำเนินการต่อไปโดยจัดพิมพ์ตามต้นฉบับเอกสารที่มีการบันทึกภาพ
 
ปริวรรต ให้สอดคล้องตามเนื้อหาของตำราศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
พ.ศ. ๒๕๐๕ ตามเอกสารแผ่นศิลาจารึกและเนื้อหาที่มีในลำดับแรกไปก่อน

Image1Image3Image2 Image4 Image5 Image6 Image7 Image8 Image9 Image10 Image11 Image12 Image13 Image14 Image15 Image16 Image17 Image18 Image19 Image20 Image21 ajax lightbox galleryby VisualLightBox.com v5.7