การประชุมระดมความเห็นในการรวบรวม ตรวจสอบรายการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

เพื่อประกาศเป็นภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติ/ทั่วไป
และสังคายนาสู่การใช้ประโยชน์ในระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ ชั้น ๒  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------


ประธานการประชุม ศ.ดร.ภก.ชยันต์  พิเชียรสุนทร   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานฯ ๑๐ คน และผู้เข้าร่วมประชุม ๔ คน
   
วัตถุประสงค์  เพื่อ ๑. รับทราบและติดตามการดำเนินงาน
  ๑.๑ รายงานตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์ แผนไทยของชาติ และตำรับยา
แผนไทยทั่วไปหรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป ที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย
  ๑.๒ (ร่าง) แบบฟอร์มตรวจสอบรายละเอียดการกรอกแบบคำขอจดทะเบียนสิทธิ ในภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล
  ๑.๓ คำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล จำนวน ๑๑ รายการ
  ๑.๔ คัมภีร์การแพทย์แผนไทยจากฐานข้อมูลไมโครฟิล์ม สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
เปรียบเทียบกับตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ สงเคราะห์ เล่ม ๑ ร.ศ. ๑๒๖ และเล่ม ๒
ร.ศ. ๑๒๘ ของพระยาพิษณุประสาทเวช
  ๑.๕ ตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๑ และเล่ม ๒ เพื่อประกาศเป็นตำราการแพทย์
แผนไทยของชาติ
  ๑.๖ การจัดลำดับแผ่นภาพศิลาจารึกตามเนื้อหาหนังสือศิลาจารึกในวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)   พ.ศ. ๒๕๐๕ สำหรับการจัดพิมพ์
     
ผลที่ได้รับ
๑. คณะทำงานฯ รับทราบ
  ๑.๑
เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อมูลรายงานตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทย
ของชาติ และตำรับยาแผนไทยทั่วไปหรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป ที่ผ่านการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทยโดยมอบฝ่ายเลขานุการ
ดำเนินการตามข้อเสนอของคณะทำงานฯ และนำเสนอในการประชุมของคณะทำงานฯ
ครั้งต่อไป
  ๑.๒

(ร่าง) แบบฟอร์มตรวจสอบรายละเอียดการกรอกแบบคำขอจดทะเบียนสิทธิ ในภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล โดยมอบฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขรายละเอียดการกรอก
ข้อมูลในแบบคำขอจดทะเบียนสิทธิ ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคลสำหรับ
เจ้าหน้าที่โดยให้รวมแบบฟอร์มตรวจสอบรายละเอียดระหว่างตำรับยาแผนไทยและ
ตำราการแพทย์แผนไทยไว้ด้วยกัน และนำเสนอในการประชุมของคณะทำงานฯ ครั้งต่อไป

  ๑.๓ คำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล จำนวน ๑๑ รายการ
   

โดยมอบฝ่ายเลขานุการตรวจสอบรายละเอียดและประสานผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิ
ดังกล่าว ให้ส่งรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประกอบการพิจารณา ครั้งต่อไป

  ๑.๔ คัมภีร์การแพทย์แผนไทยจากฐานข้อมูลไมโครฟิล์ม สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
เปรียบเทียบกับตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ สงเคราะห์ เล่ม ๑ ร.ศ. ๑๒๖ และเล่ม ๒
ร.ศ. ๑๒๘ ของพระยาพิษณุประสาทเวช
   
     คณะทำงานฯ รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการให้รวบรวมคัมภีร์การแพทย์แผนไทยจาก ฐานข้อมูลไมโครฟิล์มที่ไม่มีการซ้ำซ้อน กับตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์สงเคราะห์ เล่ม ๑
ร.ศ. ๑๒๖ และเล่ม ๒ ร.ศ. ๑๒๘ มาพิจารณาเพื่อเตรียมประกาศกำหนดเป็นตำรับยา
แผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ หรือตำรับยาแผนไทยทั่วไป หรือตำรา การแพทย์แผนไทยทั่วไป
  ๑.๕ ตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๑ และเล่ม ๒ เพื่อประกาศเป็นตำราการแพทย์แผนไทย
ของชาติ
          คณะทำงานฯ รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะว่าตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๑
ร.ศ. ๑๒๖ และเล่ม ๒ ร.ศ. ๑๒๘ ของพระยาพิษณุประสาทเวช เนื้อหาในตำราตรงกับ
ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ ๕ เล่ม ๑,๒ และ ๓ ที่ได้ประกาศกำหนดให้เป็นตำรา
การแพทย์แผนไทยของชาติแล้ว จึงควรนำตำราการแพทย์แผนไทยที่มีความสำคัญ
มาพิจารณาก่อน เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาต่างๆที่เป็นตำราการแพทย์แผนไทย
  ๑.๖ การจัดลำดับแผ่นภาพศิลาจารึกตามเนื้อหาหนังสือศิลาจารึกในวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) พ.ศ. ๒๕๐๕ สำหรับการจัดพิมพ์
    โดยมอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อเสนอของคณะทำงานฯและนำเสนอในการ
ประชุมของ คณะทำงานฯ ครั้งต่อไป


pic (12) pic (9) pic (7)
pic (6)
pic (1) pic (3)
pic (13)
pic (11) pic (15)
pic (14)
pic (5) pic (16)
pic (4)
pic (2) pic (10) ajax lightbox galleryby VisualLightBox.com v5.7