การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการสำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียน

ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------


ประธานการประชุม  
นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มอาสาสมัคร เขตกรุงเทพมหานครและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๕ คน

วัตถุประสงค์  เพื่อ

๑. รับทราบ
 
๑.๑
สำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียน บุคลากรและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
เพื่อนำไปสู่การสังคายนา นำไปใช้ประโยชน์ในระบบบริการสุขภาพ
  ๑.๒ ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
และการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล

๒. อาสาสมัครเขต กรุงเทพมหานคร รับทราบ

 
๒.๑
สาระสำคัญการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
 
๒.๒
รายละเอียดการกรอกแบบสำรวจภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ภ.ท. ๖) และแบบสำรวจข้อมูล
ทำเนียบบุคลากรเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนด
 
๒.๓
สาระสำคัญการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล

๓. การแบ่งพื้นที่เก็บข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
(เขตที่ปรึกษา จำนวน ๑๐๐ รายการ และเขตพื้นที่ใหม่ จำนวน ๔๐๐ รายการ) โดยมี

 
๑)
เขตวัฒนาเป็นที่ปรึกษาเขตสวนหลวง
 
๒)
เขตหนองแขม และเขตตลิ่งชันเป็นที่ปรึกษาเขตคลองสาน
 
๓)
เขตบางขุนเทียนเป็นที่ปรึกษาเขตยานนาวา
 
๔)
เขตราษฎร์บูรณะเป็นที่ปรึกษาเขตบางคอแหลม
 
๔. กำหนดประชุมติดตาม สำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งต่อไป เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗

image01 image02 image03 image04 image05 image06 image07 image08 ajax lightbox galleryby VisualLightBox.com v5.7