การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด (สัญจร) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ณ จังหวัดนครพนม

ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗

-------------------------------------------


ประธานการประชุม  
ผศ.(พิเศษ) ดร. นพ. ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
คณะอนุกรรมการฯ จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์  เพื่อ

๑. รับทราบ
 
๑.๑
การประเมินผลการดำเนินงานพื้นที่เขตอนุรักษ์ตามแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรฯ
ตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๕ พื้นที่
  ๑.๒ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ แผนระยะสั้น
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
    - พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง  
    - พื้นที่ป่าชุมชนบ้านท่าสามัคคี ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
  ๑.๓ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ (แผนระยะสั้น)
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ (๕๐ พื้นที่)
  ๑.๔ รายงานการดำเนินงานตามแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์เพื่อติดตามการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๗ พื้นที่
  ๑.๕ รายงานการดำเนินงานพื้นที่เป้าหมายการอนุรักษ์ คุ้มครองและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและ
ถิ่นกำเนิด ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (พื้นที่นอกเขตอนุรักษ์ ๑๐พื้นที่)

๒. พิจารณา

 
๒.๑
(ร่าง) แผนอนุรักษ์ คุ้มครองสมุนไพรและถิ่นกำเนิด เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙
(ฉบับที่ ๑)
 
๒.๒
ทบทวน (ร่าง) คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการอนุรักษ์ คุ้มครองสมุนไพรและถิ่นกำเนิด
 
๒.๓
รับฟังความคิดเห็น แนวทางการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและพื้นที่คุ้มครองฯ เชิงบูรณาการ

ผลที่ได้รับ

๑. คณะอนุกรรมการรับทราบ
 
๑.๑
การประเมินผลการดำเนินงานพื้นที่เขตอนุรักษ์ตามแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรฯ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ๒๕ พื้นที่ โดยในการจัดทำประเมินแผนจัดการฯ ทั้ง ๒๕ พื้นที่ อาจมีรูปแบบการประเมิน
ได้หลายแบบ เช่น การจัดทำแบบสอบถาม การจัดทำแบบสำรวจข้อมูลของประชาชนในพื้นที่ การสืบค้น
เอกสารเพิ่มเติม เป็นต้น จึงควรระบุใน TOR ให้ชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบการประเมิน
  ๑.๒ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ แผนระยะสั้น
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
  ๑.๓ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ (แผนระยะสั้น)
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ (๕๐ พื้นที่)
ควรชะลอ (ร่าง) แผนจัดการฯ ไปก่อน เพื่อปรับทิศทาง/กลวิธีการดำเนินงาน
  ๑.๔ รายงานการดำเนินงานตามแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์เพื่อติดตามการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๗ พื้นที่ โดยควรจัดทำเป็นสมุนไพรชนิดนี้ พบได้ที่
จังหวัดไหน เพื่อให้จังหวัดนั้นเป็นศูนย์กลางของพืชชนิดนั้น 
  ๑.๕ รายงานการดำเนินงานพื้นที่เป้าหมายการอนุรักษ์ คุ้มครองและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและ
ถิ่นกำเนิด ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (พื้นที่นอกเขตอนุรักษ์ ๑๐พื้นที่) ควรตรวจสอบลักษณะประเภท
พิกัดของพื้นที่ ให้สอดคล้องตามมาตรา ๖๑
 
๒. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการทบทวน
 
๒.๑
(ร่าง) แผนอนุรักษ์ คุ้มครองสมุนไพรและถิ่นกำเนิด เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙
(ฉบับที่ ๑) โดยขอถอนวาระการประชุมฯ ดังกล่าว ไปก่อน เพื่อนำกลับไปทบทวนให้สอดคล้องกับ
นโยบายแผนยุทธศาสตร์ของกรมฯ ในการทบทวนและปรับทิศทาง วิธีการการดำเนินงานต่อไป
 
๒.๒
ทบทวน (ร่าง) คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการอนุรักษ์ คุ้มครองสมุนไพรและถิ่นกำเนิด
 
๒.๓
รับฟังความคิดเห็น แนวทางการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและพื้นที่คุ้มครองฯ เชิงบูรณาการ
โดยได้จัดทำแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ดำเนินการไปแล้ว ๒๗ พื้นที่
จึงขอรับฟังความเห็นจากคณะอนุกรรมการฯ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในพื้นที่
ตามแผนจัดการฯ ดังกล่าว โดยขอความอนุเคราะห์จากคณะอนุกรรมการฯ เสนอความเห็น เพื่อนำไปสู่
การวิเคราะห์ ต่อไป


DSCF8723 DSCF8722 DSCF8747 DSCF8756 DSCF8758 DSCF8760 DSCF8796 DSCF8799 DSCF8332 DSCF8342 DSCF8301 DSCF8737 DSCF8809 DSCF8218 DSCF8227 DSCF8231 DSCF8241 DSCF8275 DSCF8293 DSCF8292 DSCF8295 DSCF8296 DSCF8297 DSCF8321 DSCF8328 DSCF8345 DSCF8374 DSCF8430 DSCF8436 DSCF8475 DSCF8500 DSCF8506 DSCF8515 DSCF8541 DSCF8263 DSCF8767 DSCF8376 DSCF8357 DSCF8236 DSCF8545 ajax lightbox galleryby VisualLightBox.com v5.7