การประชุมเตรียมการจัดงาน โครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน

ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๐๐  น.

ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------


นพ. ปภัสสร  เจียมบุญศรี รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย   ได้แก่

ผู้แทนหน่วยงานในกรมฯ จังหวัดเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว
สมุทรปราการ จังหวัดเครือข่าย ๒๔ จังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๗๐ คน

วัตถุประสงค์  เพื่อ

๑. รับทราบและติดตามการดำเนินงาน
 
๑.๑
กำหนดการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗

๒. พิจารณา

 
๒.๑
(ร่าง) Theme งาน กำหนดการ สถานที่จัดงานของจังหวัดเจ้าภาพ
 
๒.๒
กรอบแนวทางการและกิจกรรมดำเนินการ
 
๒.๓
(ร่าง) ขอบเขต เนื้อหา การจัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์พื้นบ้าน ภาคกลางและภาคตะวันออก ของเครือข่าย ๒๔ จังหวัด

ผลที่ได้รับ

๑. ที่ประชุมรับทราบ
 
๑.๑
กำหนดการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ ดังนี้
   
๑)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย จังหวัดสกลนคร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
กำหนดการจัดงาน ๑๗ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗
   
๒)
ภาคเหนือ โดย จังหวัดลำปาง ณ ศูนย์การค้า Central กำหนดการจัดงาน ๓ – ๗  เมษายน  ๒๕๕๗
   
๓)
ภาคใต้ โดย จังหวัดภูเก็ต ณ ศูนย์การค้า Jungceylon หาดป่าตอง
กำหนดการจัดงาน ๒๓ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗
   
๔)
ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยจังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว และสมุทรปราการ ร่วมเป็นเจ้าภาพ
อยู่ในระหว่างประชุมเตรียมการฯ ในครั้งนี้
 
๑.๒
งบประมาณการจัดงานรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ภาคกลางและภาคตะวันออก
ปี ๒๕๕๗ สำหรับภาคกลางและภาคตะวันออก ได้รับเงินอนุมัติจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
โดย จังหวัด/หน่วยงานเจ้าภาพ จำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท และจังหวัดเครือข่าย จังหวัดละ ๙๐,๐๐๐ บาท
๒. พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
 
๒.๑
สถานที่จัดงานของจังหวัดเจ้าภาพ ณ สยามพารากอน (Siam Paragon)
โดยทางกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและจังหวัดเจ้าภาพจัดงานมหกรรมฯ จะหารือรายละเอียดต่อไป
 
๒.๒
Theme การจัดงาน GOOD HEALTH START WITH THAI TRADITIONAL MEDICINE
“สุขภาพดีเริ่มต้นด้วยการแพทย์แผนไทย” เห็นควรจัดงาน ๓ – ๕ วัน ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๕๗
 
๒.๓
รูปแบบการจัดงาน ประกอบด้วย การจัดมหกรรมวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและการจัดมหกรรมสินค้า
และบริการด้านการแพทย์แผนไทย โดยมีกิจกรรมตามวัย สำหรับวัยเด็ก จัดให้มีการประกวดยุวทูต
แพทย์แผนไทย, สตรี จัดให้มีการดูแลหญิงมารดาหลังคลอด และโรคสตรีต่างๆ และผู้สูงอาย
จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ สูงวัย สูงคุณภาพ ด้วยการแพทย์แผนไทย
 
๒.๔
(ร่าง) ขอบเขต เนื้อหา การจัดนิทรรศการแสดงผลงานตามตามโครงการฯ ของจังหวัดเครือข่าย
๒๔ จังหวัด โดยให้ จังหวัดเครือข่ายจัดงาน กลับไปพิจารณาเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
บริการสุขภาพ ให้สอดคล้องกับ Theme การจัดงาน GOOD HEALTH START WITH
THAI TRADITIONAL MEDICINE “สุขภาพดีเริ่มต้นด้วยการแพทย์แผนไทย”
 
๒.๕
นัดประชุมอีกครั้ง สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

DSCF6574 DSCF6562 DSCF6530 DSCF6554 DSCF6531 DSCF6534 DSCF6514 DSCF6542 DSCF6583 DSCF6550 DSCF6521 DSCF6593 DSCF6598 DSCF6508 DSCF6510 DSCF6524 lightbox photo gallery freeby VisualLightBox.com v5.7