การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

วันจันทร์ที่ ๖ มกราคม  ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------


ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย   ได้แก่

คณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาฯ จำนวน ๒๓ ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม
จำนวน ๑๑ คน

วัตถุประสงค์  เพื่อ

๑. รับทราบและติดตามการดำเนินงาน
 
๑.๑
คำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล จำนวน ๓ รายการ
 
๑.๒
แผนการพิจารณาตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๗ เพื่อเตรียมประกาศ
กำหนดเป็นตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ หรือตำรับยาแผนไทยทั่วไป
หรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป

ผลที่ได้รับ

๑. คณะอนุกรรมการรับทราบ
 
๑.๑
เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อมูล คำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล
จำนวน ๓ รายการ
   

     โดยมอบฝ่ายเลขานุการจัดทำตารางตรวจสอบรายละเอียดและประสานผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธ
ดังกล่าวให้ส่งรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประกอบการพิจารณา ครั้งต่อไป

 
๑.๒
แผนการพิจารณาตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๗ เพื่อเตรียมประกาศ
กำหนดเป็นตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ หรือตำรับยาแผนไทย
ทั่วไป หรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป
   

     โดยมอบฝ่ายเลขานุการตรวจสอบรายการข้อมูลตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย
ดังกล่าว ซึ่งบางตำราได้รับการพิจารณาให้เป็นตำราการแพทย์แผนไทยเป็นของชาติแล้วและประสาน
คณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยฯ เพื่อพิจารณา
ข้อมูลดังกล่าว นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป


๒. เรื่องอื่น ๆ
  ๒.๑ คำขอการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล จำนวน ๘ รายการ
          โดยมอบฝ่ายเลขานุการปรึกษาหารือหรือจัดประชุมคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง
ตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย เพื่อประกาศเป็นตำรับยาแผนไทยและตำราของชาติ/
ทั่วไป ในการพิจารณา กลั่นกรอง  ให้คำปรึกษา และสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งจัดทำขั้นตอน
การยื่นคำขอ วิธีการหรือ SOP ในทางปฏิบัติสำหรับผู้มายื่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยศึกษาจาก
คู่มือฯ การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคลของนายทะเบียนต่อไป
       

DSCF6178 DSCF6137 DSCF6101 DSCF6087 DSCF6114 DSCF6073 DSCF6077 DSCF6150 DSCF6089 DSCF6083 DSCF6097 DSCF6086 DSCF6127 DSCF6119 DSCF6117 DSCF6138 DSCF6113 DSCF6067 DSCF6124 DSCF6105 lightbox photo gallery freeby VisualLightBox.com v5.7