การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖

วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------

โดยมีนายแพทย์ปภัสสร เจียมบุญศรี   
         รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
         ทำหน้าที่ประธานการประชุม


กลุ่มเป้าหมาย
คณะอนุกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๗ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
๑. รับทราบ
      ๑.๑ การจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปริมาณการครอบครอง การดูแล การเก็บรักษา การขนย้ายหรือ การปลูกสมุนไพร ๔ รายการ ที่สมควรประกาศคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและ ส่งเสริมภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒
      ๑.๒ ข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับการยกเลิกพืชกระท่อม และกัญชา ออกจากยาเสพติด  ประเภท ๕ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒
๒. พิจารณา
      ๒.๑ รายการสมุนไพรที่อาจจะสูญพันธุ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการและนำไปศึกษา เชิงลึกประเมินค่าสมุนไพรให้เป็นสมุนไพรควบคุม ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒
      ๒.๒ (ร่าง) รายละเอียดขอบเขต (TOR) การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญศึกษาเชิงลึกและประเมินค่าสมุนไพร ที่ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ นำไปสู่การพิจารณาประกาศให้เป็นสมุนไพรควบคุม
      ๒.๓ รับฟังความเห็นการยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ.๒๕๔๙

ผลที่ได้รับ
๑. คณะอนุกรรมการฯ รับทราบ
       ๑.๑ การจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปริมาณการครอบครอง การดูแล การเก็บรักษา การขนย้ายหรือ การปลูกสมุนไพร ๔ รายการ ที่สมควรประกาศคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ โดยคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ จะได้ประสานสำนักกฎหมาย เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายการแพทย์แผนไทย ในโอกาสต่อไป
       ๑.๒ ข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับการยกเลิกพืชกระท่อม และกัญชา ในการพิจารณายกเลิกจากยาเสพติด ประเภท ๕ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ โดยเสนอแนะให้ประสานความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และให้ศึกษาว่า มีคุณค่าหรือสรรพคุณทางการรักษาโรคของตำรับยา ที่มีในกระท่อมหรือกัญชา และควรทำการจดสิทธิบัตรตัวยาหรือสาระสำคัญ โดยเร็ว ก่อนชาวต่างชาตินำไป จดสิทธิบัตร

๒. พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
       ๒.๑ รายการสมุนไพรที่อาจจะสูญพันธุ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และนำไปศึกษาเชิงลึก ประเมินค่าสมุนไพรให้เป็นสมุนไพรควบคุม ตามมาตรา ๔๔ จำนวน ๒๐ รายการ เพื่อนำไปสู่การศึกษาวิจัยเชิงลึก โดยคัดเลือกสมุนไพรกลุ่มดังกล่าว จำนวน ๖ ชนิด ได้แก่ กระทุ่มนา จุกโรหินี เฉียงพร้านางแอ่ ตับเต่าต้น ว่านเปราะหอม สะค้าน โดยเสนอแนะให้
            ๑) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ Species สรรพคุณ และการใช้ประโยชน์ ทางยา รวมทั้งประสานข้อมูลจากอนุกรรมการ เพื่อให้ครอบคลุมรอบด้านต่อไป
            ๒) เพิ่มข้อมูลปริมาณ/สถานการณ์การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรแต่ละชนิด  คณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอแนะ ให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ในเรื่องความถูกต้องของข้อมูลชื่อวิทยาศาสตร์ และการใช้ประโยชน์ ทางการแพทย์แผนไทย เช่น ครอบจักรวาล จุกโรหินี ไฟเดือนห้า และนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป
       ๒.๒ (ร่าง) รายละเอียดขอบเขต (TOR) การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญศึกษาเชิงลึกและประเมินค่าสมุนไพร ที่ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ นำไปสู่การพิจารณาประกาศให้เป็นสมุนไพรควบคุม โดยเสนอแนะ
ให้ประสานผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ในรายชื่อวิทยาศาสตร์ และกำกับรายชื่อทุกรายการ เพื่อความเข้าใจถูกต้องตรงกัน
       ๒.๓ รับฟังความเห็นการยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ.๒๕๔๙ โดยที่ประชุมมีมติว่า ยังไม่สมควรประกาศยกเลิกสมุนไพรควบคุมกวาวเครือ ในขณะนี้เนื่องจากเหตุผลหรือข้อมูลยังไม่เพียงพอ