การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------


นายแพทย์ชาญวิทย์   พระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย   ได้แก่ คณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๙ คน

วัตถุประสงค์  เพื่อ

๑. รับทราบ
 
๑.๑
แก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดพื้นที่ภูมิภาค
 
๑.๒
แก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
 
๑.๓
(ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (แผนระยะสั้น)
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ (๒ พื้นที่)
 
๑.๔
แก้ไข (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยการบริหาร
การจัดหาผลประโยชน์ และการใช้จ่ายเงินกองทุนภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย พ.ศ. ....
 
๑.๕
ผลการนับคะแนนบัตรเลือกการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ชุดใหม่)
 
๒. พิจารณา
 
๒.๑
(ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖
 
๒.๒
(ร่าง) แผนปฏิบัติการของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘

ผลที่ได้รับ

๑. คณะอนุกรรมการรับทราบ
 
๑.๑
การแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดพื้นที่ภูมิภาค อยู่ระหว่างการดำเนินการ
เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลงนามและประกาศบังคับใช้ต่อไป
 
๑.๒
การแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ อยู่ระหว่างเตรียมการเสนอ
คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายการแพทย์แผนไทย เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและเสนอผู้มีอำนาจ
ลงนามประกาศบังคับใช้ต่อไป
 
๑.๓
(ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
(แผนระยะสั้น) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
พ.ศ. ๒๕๔๒ (๒ พื้นที่) ได้เสนอไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งในขณะอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
 
๑.๔

การแก้ไข (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ว่าด้วยการบริหาร การจัดหาผลประโยชน์ และการใช้จ่ายเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
พ.ศ. .... ใน ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแก้ไขตามมติคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ฯ เพื่อเสนอ
คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายการแพทย์แผนไทย ให้ความเห็นชอบ และดำเนินการขั้นตอนต่อไป

 
๑.๕
ผลการนับคะแนนบัตรเลือกการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ชุดใหม่) โดยมีรายนามผู้ได้คะแนน
สูงสุดในแต่ละกลุ่ม ดังนี้
   
๑.๕.๑
กลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ได้แก่
   
นายภูมิพัฒน์  เวชพฤกษ์ษ
   
๑.๕.๒
กลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้แก่
   
นางลัดดาวัลย์ ครูปัญญามาตย์
   
๑.๕.๓
กลุ่มองค์การเอกชนพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย ได้แก่
   
นายกร   พงษ์เถื่อน
   
๑.๕.๔
กลุ่มนักวิชาการ ได้แก่
      นางสาวสุภาภรณ์   ปิติพร
    ๑.๕.๕ กลุ่มผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร ได้แก่
      นายณัฐ   โฆษิวากาญน์
   
๑.๕.๖
กลุ่มผู้ผลิตหรือจำหน่ายยาแผนไทย ได้แก่
      นายประจวบ   จันทร์เพ็ญ
   
๑.๕.๗
กลุ่มหมอพื้นบ้านภาคกลาง ได้แก่
      นายบริบูรณ์   ธัชแก้วกรพินธุ์
    ๑.๕.๘ กลุ่มหมอพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่
      นายวิไลวรรณ   ทีหอคำ
   
๑.๕.๙
กลุ่มหมอพื้นบ้านภาคใต้ ได้แก่
      นายสะมะแอ   จันทรัตนา
    ๑.๕.๑๐ กลุ่มหมอพื้นบ้านภาคเหนือ ได้แก่
      นายประทีป   เจริญคำ
       
       ฝ่ายเลขานุการได้ปิดประกาศผลคะแนนดังกล่าว ณ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก,
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และทางเว็บไซต์ ภายใน ๓๐ วัน หากไม่มีข้อทักท้วงจะเสนอรายชื่อต่อรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามแต่งตั้งต่อไป

๒. พิจารณา และให้ความเห็นชอบ

 
๒.๑
(ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบใน (ร่าง) รายงานดังกล่าว
 
๒.๒
(ร่าง) แผนปฏิบัติการของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบใน (ร่าง) รายงานดังกล่าวซึ่งเป็นกิจกรรมตามภารกิจ
และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
       
๓. เรื่องอื่น ๆ
    คณะกรรมการฯ ได้เสนอแนะให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
และให้มีความหลากหลายของกลยุทธ์หรือกลไกอื่นๆ นอกเหนือจากกลไกทางกฎหมาย โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว
ควรมี ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
   
๑.
ยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครอง
   
๒.
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
   
๓.
ยุทธศาสตร์ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย/องค์ความรู้
          และได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานและดำเนินการพัฒนากลไกการดำเนินงานตามสถานการณ์
หรือความเหมาะสมต่อไป
          ทั้งนี้ต้องมีกลไกสำคัญรองรับการดำเนินงาน ได้แก่ การเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร และการสร้างระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

DSCF5602 DSCF5611 DSCF5657 DSCF5651

DSCF5675 DSCF5580 DSCF5641 DSCF5613

DSCF5619 DSCF5631 DSCF5625 DSCF5583

DSCF5581 DSCF5584 DSCF5585 DSCF5587

DSCF5589 DSCF5591 DSCF5593 DSCF5595

DSCF5598 DSCF5600 DSCF5684 DSCF5682 lightbox photo gallery freeby VisualLightBox.com v5.7