เตรียมการจัดงาน โครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ปี ๒๕๕๗

วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐  น.

ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------


ผศ. (พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย   ได้แก่ ผู้แทนหน่วยงานในกรมฯ ผู้แทนนายทะเบียนจังหวัดเจ้าภาพ ๔ จังหวัด
  และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๔๐ คน

วัตถุประสงค์  เพื่อ

๑. รับทราบ
  ๑.๑ นโยบาย ทิศทาง การดำเนินการจัดงานตามโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์พื้นบ้านปี ๒๕๕๗
  ๑.๒ การดำเนินการตามโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยฯ ที่ผ่านมา
  ๑.๓
การเตรียมการ/แผนดำเนินการ ปี ๒๕๕๗
๒. พิจารณา
 
๒.๑
(ร่าง) คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการประสานงาน
คณะอนุกรรมการดำเนินการจังหวัดเจ้าภาพ คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประเมินผล
โครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ปี ๒๕๕๗
 
๒.๒
(ร่าง) กรอบแนวทางและกิจกรรมดำเนินการ
 
๒.๓
(ร่าง) แบบประเมินผลตามโครงการฯ
 
๒.๔
(ร่าง) Theme งาน กำหนดการ สถานที่จัดงานของจังหวัดเจ้าภาพ

ผลที่ได้รับ

๑. คณะอนุกรรมการรับทราบ
  ๑.๑ นโยบายทิศทางการดำเนินการตามโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์พื้นบ้าน ปี ๒๕๕๗ โดยกำหนด
   
๑)
วิสัยทัศน์และแนวทางการดำเนินงานของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
“การนำแพทย์ แผนไทยให้เป็นแพทย์ทางหลักของชาติ”
   
๒)
เป้าหมายการจัดงานโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านปี ๒๕๕๗
มีผู้เข้าชมหรือร่วมงานไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน และในระดับภูมิภาคไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ คน
และการจัดงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ไม่น้อยกว่า ๑๕๐,๐๐๐ คน
  ๑.๒ การดำเนินการตามโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ที่ผ่านมา
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ดำเนินการ
จัดงานโครงการรวมพลัง การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน มาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบันรวม ๕ ครั้ง
  ๑.๓ ข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงาน
   
๑)
ควรมีการสนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างมีระบบ
เหมาะสมสอดคล้องกับท้องถิ่นโดยเฉพานายทะเบียนจังหวัด รวมทั้งสร้างการยอมรับ
ของบุคลากรด้านสุขภาพ ตลอดจนยกย่องเชิดชูหมอพื้นบ้านและแพทย์แผนไทย
ในฐานะวิชาชีพด้านสุขภาพ
   
๒)
สถานที่จัดงาน กำหนดเป็นแนวทางเดียวกันคือ ภายในอาคาร หรือศูนย์นิทรรศการ หรือ
หอประชุม หรือฮอลล์จัดงานที่มีเครื่องปรับอากาศ/พัดลม เป็นการเอื้ออำนวยการประชาชนผู้มา
ร่วมงาน และรักษาคุณภาพของผลงาน/ผลิตภัณฑ์/สินค้าที่จัดแสดง
   
๓)
ให้มีเวทีเสวนา/อภิปราย/บอกเล่า/สัมมนาวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร
เครือข่าย และประชาชนในระดับจังหวัด/พื้นที่
   
๔)
การจัดงานทั้ง ๕ ภาค ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมของปีงบประมาณ

๒. พิจารณา และให้ความเห็นชอบ

 
๒.๑
(ร่าง) คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการประสานงาน
คณะอนุกรรมการดำเนินการจังหวัดเจ้าภาพ คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประเมินผล
โครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ปี ๒๕๕๗ โดยให้ปรับแก้ไขและเพิ่มเติม
องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ เพื่อให้เหมาะสมต่อการดำเนินงานต่อไป
 
๒.๒
เห็นชอบกรอบการจัดงาน กิจกรรมและแนวทางการจัดงาน รวมทั้งแนวทางการประเมินผล โดย
   
๑)
เสนอแนะให้นำรูปแบบการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดงานรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อพัฒนาและผลักดันให้เป็น
งานมหกรรมสมุนไพรในระดับภูมิภาค
   
๒)
การกำหนดสาระสำคัญของงาน (Theme) ให้ดำเนินการในทิศทางเดียวกัน โดยใช้หลัก
สุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่ เป็นแนวคิดในการจัดกิจกรรม
   
๓)
กำหนดระยะเวลาการจัดงานไม่น้อยกว่า ๓ วัน โดยบูรณาการร่วมกับงานประเพณีประจำปี
ของจังหวัดเจ้าภาพ
   
๔)
ได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ / เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขอความอนุเคราะห์ สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
   
๕)
เพิ่มการจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อดึงดูดประชาชนให้เข้าร่วมงาน
   
๖)
มีการคัดเลือกหมอพื้นบ้านดีเด่นระดับภูมิภาค เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติและสร้างคุณค่า
ของการแพทย์แผนไทย
 
๒.๓

เห็นชอบ สถานที่จัดงานและระยะเวลาการจัดงานแต่ละภาค เป็น ๕ วัน ระหว่างเดือนมีนาคม–เมษายน ๒๕๕๗

   
๑)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดสกลนคร กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๔-๘ มีนาคม ๒๕๕๗ 
ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
   
๒)
ภาคกลางและภาคตะวันออก โดย จังหวัดสมุทรปราการ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่
๒๖-๓๐มีนาคม ๒๕๕๗  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
   
๓)
ภาคเหนือ โดย จังหวัดลำปาง กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๓-๗ เมษายน ๒๕๕๗
ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า ลำปาง
   
๔)
ภาคใต้ โดย จังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ เมษายน ๒๕๕๗
ณ ห้างสรรพสินค้า จังซีลอน

Image1 Image2 Image3 Image4

Image5 Image6 Image7 Image8

Image9 Image10 Image11 Image12

Image13 Image14 Image15 Image16 lightbox photo gallery freeby VisualLightBox.com v5.7