การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ส.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

(ตรวจนับคะแนนบัตรเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------


ผศ. (พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ คณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๖๒ คน

วัตถุประสงค์  เพื่อ

๑. รับทราบ
  ๑.๑ คณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๖๒ คน
  ๑.๒ คำสั่งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานเพื่อดำเนินการ ตรวจนับคะแนนบัตรเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ๑.๓
ผลการรับบัตรเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แบบ ภ.ท. ๒) ทั้ง ๑๐ กลุ่ม
  ๑.๔ ขั้นตอนและแผนผังการดำเนินการตรวจนับคะแนนบัตรเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. พิจารณา
  ๒.๑ การดำเนินการตรวจนับคะแนนบัตรเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผลที่ได้รับ

๑. คณะอนุกรรมการรับทราบ
  ๑.๑ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย
  ๑.๒ คำสั่งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน เพื่อดำเนินการ
ตรวจนับคะแนนบัตรเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
   
๑)
คำสั่งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ๓๘๗/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดบัตรเลือกตั้งและเอกสารประกอบในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   
๒)
คำสั่งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ๓๘๘/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ตรวจนับคะแนนบัตรเลือกตั้งในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   
๓)
คำสั่งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ๓๘๙/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน
ดำเนินการตรวจนับคะแนนบัตรเลือกตั้งในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ๑.๓

ผลการรับบัตรเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แบบ ภ.ท. ๒) ทั้ง ๑๐ กลุ่มโดยมีซองตอบกลับทั้งหมดจำนวน
๓๑๘ ซอง แบ่งเป็นซองที่ส่งตามกำหนด จำนวน ๓๐๖ ซอง และซองส่งเกินกำหนดเวลา จำนวน ๑๒ ซอง

  ๑.๔ ขั้นตอนและแผนผังการดำเนินการตรวจนับคะแนนบัตรเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๒. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการทบทวน

 
๒.๑
ซองส่งบัตรเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แบบ ภ.ท.๒) ที่ส่งภายหลังวัน เวลา ก.ส. กำหนด จำนวน ๑๒ ซอง
ไม่ให้นำมานับคะแนน
 
๒.๒
การใช้สำเนาบัตรข้าราชการ แทนสำเนาบัตรประชาชน เพื่อเป็นเอกสารประกอบการส่งบัตรเลือกกลับมา
เพื่อนับคะแนน มีมติให้ใช้สำเนาบัตรข้าราชการแทนได้
 
๒.๓
พิจารณาดำเนินการตรวจนับคะแนนบัตรเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง ๑๐ กลุ่ม โดยมีผลการตรวจนับคะแนน
   
อย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้

ลำดับที่

กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ

ชื่อ-สกุล ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด

กลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย

นายภูมิพัฒน์ เวชพฤกษ์ษ

กลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

นางลัดดาวัลย์ ครูปัญญามาตย์

กลุ่มหมอพื้นบ้านภาคเหนือ

นายประทีป เจริญคำ

กลุ่มหมอพื้นบ้านภาคกลาง

นายบริบูรณ์ ธัชแก้วกรพินธุ์

กลุ่มหมอพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางวิไลวรรณ ทีหอคำ

กลุ่มหมอพื้นบ้านภาคใต้

นายสะมะแอ จันทรัตนา

กลุ่มนักวิชาการ

นางสาวสุภาภรณ์ ปิติพร

กลุ่มองค์การเอกชนพัฒนาการแพทย์แผนไทย

นายกร พงษ์เถื่อน

กลุ่มผู้ผลิตหรือจำหน่ายยาแผนไทย

นายประจวบ จันทร์เพ็ญ

๑๐

กลุ่มผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร

นายณัฐ โฆษิวากาญจน์

๓.เรื่องอื่นๆ

 
คณะกรรมการฯ ได้เสนอแนะให้มีการปิดประกาศผลการนับคะแนนแต่ละกลุ่ม เป็นเวลา ๓๐ วัน
เพื่อการตรวจสอบหรือทักท้วง (ถ้ามี) โดยมอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการต่อไป
 
คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้มีการประกาศผลการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผ่านทางหนังสือพิมพ์
เช่น เดลินิวส์ ไทยรัฐ ฯลฯ

Image1 Image2 Image3 Image4 Image5 Image6 Image7 Image8 Image9 Image10 Image11 Image12 Image13 Image14 Image15 Image16 Image17 Image18 Image19 Image20 lightbox photo gallery freeby VisualLightBox.com v5.7