การประชุมคณะคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ส.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

วันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ ชั้น ๒

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------


โดยมี  ผศ. (พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  คณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๗ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ

๑. รับทราบ
  ๑.๑ รายงานกิจกรรมการดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปี ๒๕๕๖
  ๑.๒ ผลการรับแบบเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ๑.๓
ข้อมูลซองส่งแบบเสนอชื่อและไปรษณีย์ตีกลับ
กลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยและสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  ๑.๔ การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัดแก่นายทะเบียนจังหวัด
  ๑.๕ แก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดพื้นที่ภูมิภาค
๒. พิจารณา
  ๒.๑ เอกสารเสนอชื่อ ส่งภายหลังวัน เวลา ก.ส. กำหนด
  ๒.๒
เอกสารเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
  ๒.๓ (ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ๒.๔ (ร่าง) ขั้นตอนการดำเนินการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
  ๒.๕ (ร่าง) แผนผังขั้นตอนการตรวจนับคะแนนการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  ๒.๖ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง ผลการนับคะแนน
  ๒.๗ (ร่าง) แบบฟอร์มประกอบการดำเนินการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง

ผลที่ได้รับ

๑. คณะอนุกรรมการฯ รับทราบ
  ๑.๑ รายงานกิจกรรมการดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปี ๒๕๕๖
  ๑.๒ ผลการรับแบบเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้นำกลับไปตรวจสอบ และทำการสืบค้นใหม่ คุณสมบัติของผู้ไม่มีสำเนาใบประกอบโรคศิลปะ จำนวน ๑๐๔ คน รวมทั้งผู้ไม่มีใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล จำนวน ๒๐๔ คน
  ๑.๓ ข้อมูลซองส่งแบบเสนอชื่อและไปรษณีย์ตีกลับ กลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย
และสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยมอบฝ่ายเลขานุการนำเป็นข้อมูลใช้ประโยชน์ ในการดำเนินการ สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครั้งต่อไป
  ๑.๔ การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัดแก่นายทะเบียนจังหวัด
  ๑.๕ แก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดพื้นที่ภูมิภาค

๒. พิจารณาและให้ความเห็นชอบ

  ๒.๑ เอกสารเสนอชื่อ ส่งภายหลังวัน เวลา ก.ส. กำหนด โดยให้ซองตอบกลับเกินกว่าวัน เวลา ก.ส. กำหนด จำนวน ๑๐ ซอง เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
  ๒.๒ เอกสารเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเสนอแนะให้นำเอกสารของนายนิกรชัย แสนสุทธิ นำกลับไป
ตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง หากพบว่าคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ก็สามารถมีสิทธิเป็นผู้สมควรเสนอชื่อ
เป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนรายชื่ออื่นให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และมอบฝ่ายเลขานุการ
ประสานกลุ่มนิติการดำเนินการต่อไป
  ๒.๓ (ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกลุ่มนิติการแก้ไขคำสั่ง ให้ถูกต้อง ตามรูปแบบของคำสั่งให้ถูกต้องชัดเจน และเสนอแต่งตั้งต่อไป
  ๒.๔ (ร่าง) ขั้นตอนการดำเนินการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
  ๒.๕ (ร่าง) แผนผังขั้นตอนการตรวจนับคะแนนการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  ๒.๖ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง ผลการนับคะแนน
  ๒.๗ (ร่าง) แบบฟอร์มประกอบการดำเนินการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง โดยมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกลุ่มนิติการ แก้ไขแบบฟอร์มให้ถูกต้องตามรูปแบบของคำสั่งและเสนออธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลงนามแต่งตั้งต่อไป

๓. เรื่องอื่นๆ

  ๑. คณะกรรมการฯ ได้เสนอแนะให้มีการปิดประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติตามกฎกระทรวงและอยู่ใน
บัญชีรายชื่อแต่ละกลุ่ม เพื่อการตรวจสอบหรือทักท้วง (ถ้ามี)
  ๒. การดำเนินการที่ผ่านมา ไม่มีกิจกรรมการปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติดังกล่าวเนื่องจากเป็นการ ดำเนินการ ตามขั้นตอนและวิธีการกฎกระทรวงกำหนด และไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด
  ๓. ฝ่ายเลขานุการ จะได้ปิดประกาศรายชื่อบัญชีผู้ที่สมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละกลุ่ม
ณ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และส่งข้อมูลไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ๔. ภายหลังได้จัดทำบัญชีรายชื่อพร้อมแบบประวัติของแต่ละกลุ่มเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการจะได้จัดทำรหัสกำกับ แต่ละกลุ่มเพื่อยืนยันข้อมูลการส่งกลับบัตรเลือกให้ถูกต้องตรงกลุ่มใดกลุ่มนั้น
  ๕. ในการดำเนินการคราวต่อไป ขอให้เน้นการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ สร้างความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ชัดเจนมากขึ้น