การประชุมติดตามการดำเนินการสำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ในเขตกรุงเทพมหานคร  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖  วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุมเบญจกูลอาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย (เรือนหมอเพ็ญ)

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------


นายกฤตธัช  โชติชนะเดชา  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
                                ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ  สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
                                เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มอาสาสมัคร เขตกรุงเทพมหานครและผู้เกี่ยวข้อง  จำนวน ๓๐ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ

๑. รับทราบ
     ๑.๑   สำรวจรวบรวมและจัดทำทะเบียนบุคลากรและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร
เพื่อนำไปพัฒนา หรือใช้ประโยชน์ในชุมชน
     ๑.๒  ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
     ๑.๓   ติดตามการดำเนินการสำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
     ๑.๔   ให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล

ผลที่ได้รับ
. อาสาสมัครเขต กรุงเทพมหานคร รับทราบ
    ๑.๑ สาระสำคัญการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเฉพาะการสำรวจรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
    ๑.๒ ข้อมูล/แนวทางการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล          
    ๑.๓  ผลการดำเนินงานในปี ๒๕๕๖
          - บุคลากรด้านแพทย์แผนไทย        ๑๐    ราย
          - ตำราการแพทย์แผนไทย             ๗    รายการ
          - ตำรับยาแผนไทย               ๒,๐๐๔    รายการ
                       รวมทั้งสิ้น        ๒,๐๒๑  รายการ

. เห็นชอบในการเพิ่มเขตการสำรวจ รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ระดับเขต ๘ เขต ดังนี้

    

๑) เขตพระโขนง

๒) เขตสวนหลวง

๓) เขตคลองสามวา

๔) เขตยานนาวา

๕) เขตบางพลัด

๖) เขตคลองสาน

๗) เขตดอนเมือง

๘) เขตบางคอแหลม