การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๒

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------


นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์  รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
                                                              ประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ คณะกรรมการฯ จำนวน ๒๑ ท่าน และผู้เกี่ยวข้อง ๑๕ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ

๑. รับทราบ
      ๑.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริม
             ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
      ๑.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง ๙ คณะ
      ๑.๓ คู่มือการขอจดทะเบียนในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล
      ๑.๔ แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ๒ พื้นที่(แผนระยะสั้น)
             ๒ พื้นที่ ได้แก่ น่าน และพิจิตร
      ๑.๕ แผนการอนุรักษ์ คุ้มครอง เฝ้าระวังและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒

๒. เพื่อพิจารณา
      ๒.๑ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ (แผนระยะสั้น)
             ๒ พื้นที่ ได้แก่ ระนอง และ ลำปาง
      ๒.๒ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยการบริหารจัดการ
             การจัดหาผลประโยชน์ และการใช้จ่ายเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ...
      ๒.๓ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดพื้นที่ภูมิภาค พ.ศ. ...
      ๒.๔ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
              และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
      ๒.๕ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอจดทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์พื้นเมือง
              ต่างประเทศ พ.ศ. ...
      ๒.๖ (ร่าง) แผนปฏิบัติการกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ผลที่ได้รับ
๑. คณะกรรมการฯ รับทราบ
     ๑.๑    (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ (แผนระยะสั้น)
               ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒  เพิ่มเติม (๒ พื้นที่)
               ได้แก่ จังหวัดน่าน และกระบี่ โดยอยู่ระหว่างโอนเงินสนับสนุนพื้นที่ และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
                เรียบร้อยแล้ว
     ๑.๒    ความก้าวหน้าการดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
               การแพทย์แผนไทย (ชุดใหม่) อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเสนอชื่อ และจะได้จัดทำบัญชีรายชื่อแยกตามกลุ่ม
               และนำเสนอ ก.ส. ให้ความเห็นชอบต่อไป
      ๑.๓   ความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง ๙ คณะ
      ๑.๔   ความก้าวหน้าการแก้ไข (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการบริหารจัดการ การจัดหาผลประโยชน์
               และการใช้จ่ายเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ...
      ๑.๕   คู่มือการขอจดทะเบียนในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล
      ๑.๖   แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ๒ พื้นที่(แผนระยะสั้น)
               ๒ พื้นที่ ได้แก่ น่าน และพิจิตร
      ๑.๗  แผนการอนุรักษ์ คุ้มครอง เฝ้าระวังและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒

๒. คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
      ๒.๑   (ร่าง) แผนการอนุรักษ์ คุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐
โดยเสนอแนะให้ปรับช่วงเวลาเป็น พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒ และนำไปรวมกับคำของบประมาณปกติ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป
      ๒.๑ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ (แผนระยะสั้น) ๒ พื้นที่
ได้แก่ ระนอง และ ลำปาง ทั้งนี้ จะได้รวบรวมและนำเสนอในโอกาศต่อไป
      ๒.๒ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยการบริหารจัดการ
การจัดหาผลประโยชน์ และการใช้จ่ายเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ... 
จะได้ดำเนินการตามกรอบแผนและเป้าหมาย
      ๒.๓ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดพื้นที่ภูมิภาค พ.ศ. ...โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ให้ จังหวัดบึงกาฬ อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      ๒.๔ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยแก้ไขข้อ ๑ (๗) ...  ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และ
ข้อ ๒ ให้เพิ่มแพทย์แผนไทย และพยาบาลวิชาชีพ  ในส่วนของข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
      ๒.๕ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอจดทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์พื้นเมือง
ต่างประเทศ พ.ศ. .....  คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยกลุ่มนิติการจะได้นำเสนอคณะอนุกรรมการ
พัฒนากฎหมายการแพทย์แผนไทย พิจารณารายละเอียดต่อไป
      ๒.๖ (ร่าง) แผนปฏิบัติการกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยคณะกรรมการฯ
ให้ความเห็นชอบแผนฯ ดังกล่าว