การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๒

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------


นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์  รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
                                                              ประธานการประชุม
กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  คณะอนุกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๗ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ

๑. รับทราบ
      ๑.๑ คำสั่งคณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพรที่ ๑๘๕/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศึกษา กลั่นกรองข้อมูลเชิงปริมาณและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร เพื่อประกาศยก(ร่าง) เป็นสมุนไพรควบคุม 
      ๑.๒ รายงานการจัดบัญชีรายชื่อสมุนไพรที่อาจจะสูญพันธุ์ สมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย
และสมุนไพรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

๒. พิจารณา
      ๒.๑ รายการสมุนไพรที่อาจจะสูญพันธุ์ เพื่อนำไปศึกษาวิจัยและประเมินคุณค่าและความสำคัญประกอบการพิจารณาประกาศให้เป็นสมุนไพรควบคุม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
      ๒.๒ ปริมาณการครอบครอง การดูแล การเก็บรักษา การขนย้ายหรือการปลูกสมุนไพร ๔ รายการ ที่สมควรประกาศคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒

ผลที่ได้รับ

๑. คณะอนุกรรมการฯ รับทราบ
      ๑.๑ คำสั่งคณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพรที่ ๑๘๕/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศึกษา กลั่นกรองข้อมูลเชิงปริมาณและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร เพื่อประกาศยก (ร่าง) เป็นสมุนไพรควบคุมทั้งนี้  ฝ่ายเลขานุการ จะได้ประสานเชิญประชุมคณะทำงานฯ ดังกล่าว ในโอกาสต่อไป
      ๑.๒ รายงานการจัดบัญชีรายชื่อสมุนไพรที่อาจจะสูญพันธุ์ สมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย และสมุนไพรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยฝ่ายเลขานุการได้จำแนกสมุนไพร ๓ กลุ่ม ได้แก่ สมุนไพร
ที่มีค่าต่อการศึกษาวิจัย, สมุนไพรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ, สมุนไพรที่อาจจะสูญพันธุ์ในพื้นที่ตามแผนจัดการคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๕ พื้นที่ เพื่อวางแผนการอนุรักษ์ คุ้มครอง และการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน โดยเสนอแนะให้
           ๑) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ Species สรรพคุณ และการใช้ประโยชน์ทางยา
ให้ถูกต้อง
           ๒) ควรกำหนดหลักเกณฑ์กำหนด เช่น ชื่อสามัญ ชื่อทั่วไป ชื่อท้องถิ่น ให้เข้าใจตรงกัน โดยอาจใช้ตำรา ชื่อพรรณไม้ประเทศไทยเต็ม สมิตินันทน์ เป็นต้นแบบ

                                     

๒. พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
                                     
      ๒.๑ รายการสมุนไพรที่อาจจะสูญพันธุ์จากแผนจัดการคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี
๒๕ พื้นที่ จำนวน ๒๐ รายการ เพื่อนำไปสู่การศึกษาวิจัยเชิงลึก โดยคัดเลือกสมุนไพรกลุ่มดังกล่าว จำนวน ๑๒ ชนิด
ได้แก่  ขันทองพยาบาท ชะเอมไทย ชิงชี่ เถาเอนอ่อน นางแย้มป่า ปลาไหลเผือก พังคี มะคังแดง มะหาด สารภีป่า หัวร้อยรู อบเชย โดยเสนอแนะให้
             ๑) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ Species สรรพคุณ และการใช้ประโยชน์ทางยา รวมทั้งประสานข้อมูลจากอนุกรรมการ เพื่อให้ครอบคลุมรอบด้านต่อไป
             ๒) เพิ่มข้อมูลปริมาณ/สถานการณ์การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรแต่ละชนิด    

๒.๒ ปริมาณการครอบครอง การดูแล การเก็บรักษา การขนย้ายหรือการปลูกสมุนไพร
๔ รายการ ที่สมควรประกาศคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริม  ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
พ.ศ.๒๕๔๒ โดยเสนอแนะให้
           ๑) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน โดยแยก
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย และสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้ชัดเจน
           ๒) ควรระบุความถี่ของข้อมูลให้ชัดเจน จะได้กำหนดช่วงได้ถูกต้อง

๓. เรื่องอื่นๆ
            ประธานได้ให้คณะอนุกรรมการฯ เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง การนำกระท่อม
ออกจากยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๕ โดยที่ประชุมมีมติให้นำพืชกระท่อมออกจากรายการยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๕
และเสนอให้นำพืชกระท่อมเป็นสมุนไพรควบคุม ตามมาตรา ๔๔ ของพระราชบัญญัติคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ ประเภทสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัยเพื่อนำไปศึกษาหรือวิจัย หรือพัฒนาต่อยอด เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์การสาธารณสุข เศรษฐกิจ และการดำรงชีพต่อไป