การประชุมคณะอนุกรรมการพิทักษ์สิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๒

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------


นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์  รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
                                                             เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย
  ได้แก่ คณะอนุกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จำนวน ๓๐ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ

๑. รับทราบ
     ๑.๑ การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรของภูมิปัญญาฯ/สมุนไพร ๒๕ รายการ
     ๑.๒ การตรวจสอบหนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
     ๑.๓ การเพิกถอนและคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทองเนื้องาม
     ๑.๔ การจัดทำยุทธศาสตร์คณะอนุกรรมการฯ ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐
     ๑.๕ รายการสมุนไพรอาจจะสูญพันธุ์ นำไปสู่การเฝ้าระวังและพิทักษ์สิทธิ
     ๑.๖ คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
     ๑.๗ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาศึกษาความสำคัญของสมุนไพรที่มีความสำคัญ เพื่อนำไปสู่การเฝ้าระวังและพิทักษ์สิทธิ
     ๑.๘ ข้อมูลข้อถือสิทธิในสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

๒. พิจารณา
- (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์คณะอนุกรรมการฯ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙

ผลที่ได้รับ
๑. คณะอนุกรรมการฯ รับทราบ

      ๑.๑ รายงานผลการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ๒๕ รายการ จากสำนักสิทธิบัตร ๗ กลุ่มประเทศ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ และอาจเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย/สมุนไพร จำนวน ๑ รายการ (หมวดหมู่ A๖๑) โดยเป็นรายการของพริกไทยที่มีความเหมือนหรือมีความคล้าย ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และมีข้อเสนอแนะให้ขอความร่วมมือกับสำนักสิทธิบัตรในการตรวจสอบ และควรมีการเฝ้าระวังในเรื่องของจุลินทรีย์ เพิ่มเติม
      ๑.๒ การตรวจสอบหนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่พบเครื่องหมายการค้า ที่มีความเหมือนหรือความคล้ายกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
      ๑.๓ ความก้าวหน้าการคัดค้าน/เพิกถอน เครื่องหมายการค้าทองเนื้องาม พบว่าอยู่ระหว่างคณะกรรมการ คัดค้าน/เพิกถอน พิจารณา/ตรวจสอบ
      ๑.๔ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา ศึกษาความสำคัญของสมุนไพรที่มีความสำคัญ เพื่อนำไปสู่การเฝ้าระวังและพิทักษ์สิทธิ
      ๑.๕ การเพิ่มรายการสมุนไพรอาจจะสูญพันธุ์ จำนวน ๓๗ รายการ เพื่อการเฝ้าระวังและพิทักษ์สิทธิ โดยให้คณะทำงานตรวจสอบ/กลั่นกรองข้อมูลทางวิชาการ พร้อมเสนอความเห็น ก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
      ๑.๖ คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ได้ทำการแก้ไขและจัดทำเป็นรูปเล่มเรียบร้อยแล้ว
      ๑.๗ ข้อมูลข้อถือสิทธิในสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร มีข้อเสนอแนะให้ตัดการอภิปราย/เสวนาออก เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ พิจารณายื่นคัดค้าน     ในกรณีที่มีความเหมือนหรือความคล้ายกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้ทันก่อนการประกาศรับรองสิทธิบัตร

๒. คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
      - (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์คณะอนุกรรมการฯ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
            ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบและกลไกในการคุ้มครอง และเฝ้าระวัง
            ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง และเฝ้าระวังสิทธิ ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในประเทศ
            ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในรูปแบบดิจิตอล เพื่อคุ้มครองและเฝ้าระวังสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรระดับนานาชาติ และเสนอแนะ ในการแก้ไข/ปรับปรุง ดังนี้
       ๑) ควรเพิ่มการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อการเฝ้าระวังและคุ้มครอง ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพ
       ๒) เรื่องของระบบฐานข้อมูลดิจิตอลควรมีระดับชั้นความลับในการเข้าสืบค้น เพื่อป้องกันการละเมิด 
       ๓) ควรจัดทำข้อมูลดิจิตอลให้เป็นแบบสองภาษา

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการจะได้รวบรวม และเสนอของบประมาณปกติ ในปี ๒๕๕๘ ต่อไป